Formuláre a tlačivá na stiahnutie

Ste podnikateľ a odchádzate na dovolenku, alebo zvažujete prístavbu terasy? Či už ste podnikateľ, alebo občan, pri rôznych zámeroch vás zákon zaväzuje riadiť sa jeho príslušnými usmerneniami a svoje zámery konzultovať, nahlasovať, oznamovať, či žiadať o povolenie na príslušnom miestnom úrade. Nestrácajte čas opakovanými návštevami úradov, keď máte možnosť väčšinu informácií a úradných dokumentov získať na internete. Využite sekciu a stiahnite si tlačivo, ktoré potrebujete. Dozviete sa tak o všetkých povinných prílohách a údajoch, bez ktorých by sme vašu žiadosť aj tak vybaviť nevedeli. Ak by ste si predsa len nevedeli dať rady, zavolajte nám, alebo sa zastavte osobne

vydáva rozhodnutia na úseku ochrany prírody (povolenia na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) vykonáva kontrolnú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny spracováva odborné stanoviská k zámerom a správam o hodnotení v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov ai.

Viac o Referáte životného prostredia »»

 

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO
  • Ohlásenie poplatníka platiť poplatok za komunálne odpady
  • Prihlásenie poplatníka k povinnosti platiť za kom. odpady
  • Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd (studňa)
  • Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny
  • Oznámenie údajov o znečisťovaní ovzdušia
  • Žiadosť o vyjadrenie k stavbe

Referát životného prostredia separácia úsek služieb výstavba, doprava a podnikateľská činnosť BOZP a CO nebytových priestorov projektový manažment domovnícka činnosť, upratovanie mestských zariadení ai..
 

  • Žiadosť – Umiestnenie prevádzky na území mesta
  • Žiadosť – Povolenie prevádzkového času
  • Žiadosť – Povolenie na zmenu prevádzkového času
  • Žiadosť – Udelenie výnimky z prevádzkového času
  • Žiadosť – Prechodné uzatvorenie prevádzky
  • Oznámenie – Trvalé uzatvorenie prevádzky
  • Prehlásenie odborného dozoru
  • Ohlásenie – Stavebné úpravy
  • Ohlásenie – Drobná stavba
  • Vyjadrenie vlastníkov susedných nenuteľností
  • Žiadosť – Rozkopávka miestnej komunikácie, ver. priestranstva ai.
  • Oznámenie – Vznik-Zánik DP za VP – Plachtová garáž
  • Oznámenie – Vznik-Zánik DP za VP – Všeobecne
  • Oznámenie – Vznik-Zánik DP za VP – Vyhradené miesto na parkovanie

správa majetku mesta osvedčovanie podpisov na listinách a listín vedenie knihy na osvedčovanie podpisov komplexný výkon opatrovateľskej služby v meste základné sociálne poradenstvo výkon výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálno-právnej ochrany deti a sociálnej kurately ai.
 

  • Žiadosť – Posúdenie odkázaného na soc. službu a lekársky nález
  • Čestné prehlásenie (všeobecné)
  • Splnomocnenie (všeobecné)
  • Splnomocnenie na prepis motorového vozidla
  • Žiadosť – Pridelenie mestského nájomného bytu
  • Čestné prehlásenie k žiadosti o prid. mestského nájomneho bytu
  • Potvrdenie o príjme k žiadosti o prid. mestského nájomného bytu
  • Identifikačné údaje k žiadosti o prid. mestského nájomného bytu
  • Žiadosť o súhlas k výrubu dreviny podľa zák. č. 543/2002 Z.z.

zabezpečuje úlohy vyplývajúce z ustanovení § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. na úsekoch a) územného plánovania a stavebného poriadku – pôsobnosť stavebného úradu (§ 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z.) b) vyvlastňovacieho konania (v zmysle Čl. II zákona č. 103/2003 Z.z.) c) pozemných komunikácií ( § 2 písm.a) zákona 416/2001 Z.z.) d) vodného hospodárstva ( §63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) e) ochrany prírody (§ 2 písm.f) zákona č. 416/2001 Z.z.)
 

  • Žiadosť – Stavebné povolenie §58
  • Žiadosť – Povolenie zmeny stavby pred dokončením
  • Žiadosť – Povolenie odstránenia stavby
  • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • Návrh na vydanie rozhodnutie o umiestnení stavby
  • Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby ak nie je spojené so stav. konaním
  • Vyjadrenie energetických a telekomunikačných firiem
  • Vyjadrenie susedných nehnuteľností
  • Vyhlásenie stavebného dozoru – Odstránenie stavby
  • Vyhlásenie stavebného dozoru – Nová stavba

Aktuality
voleybal-ico-01
OZ Winner klub Hurbanovo | Winner Cup 2017 | 29. apríla 2017

28.04.2017

29. apríl 2017 | V telocvični ZŠ Hurbanovo na Konkolyho námestí sa  v sobotu uskutoční v poradí už 7. ročník úspešného Winner klub Cup-u v halovom volejbale zmiešaných družstiev. Očakáva sa účasť tímov zo širokého… Čítajte ďalej »

event-ico96x96
Súťaž silákov | Klub Fitnes | 6. mája 2017

28.04.2017

6. mája 2017 (sobota) sa v areáli firmy C.E.G. invest v Hurbanove od 10:00 hod koná „Súťaž Silákov“. Čaká Vás silou nabitý program: prevracanie pneumatiky, dvíhanie klady nad hlavu, výdrž v predpažení, mŕtvy ťah, nosenie… Čítajte ďalej »

oznam-ico
Pozvánka na 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 04. mája 2017

27.04.2017

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 04. mája 2017 (štvrtok) od… Čítajte ďalej »