Realizované projekty

dom-kultury-ico

Obnovená strecha kultúrneho domu

Pridané: 28.05.2020

Počas mesiaca máj 2020 sa podarilo úspešne dokončiť opravu strechy kultúrneho domu. Finančné prostriedky na opravu boli vyčlenené z rezervného fondu mesta. Celkové náklady činili 41tis. eur. Súčasťou je aj výmena bleskozvodu, ktorá bola vo… Zobraz viac »

wifi-ico

Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“. Cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života

Pridané: 27.01.2020

Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“, ktorého cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytujú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu… Zobraz viac »

tsd-ico

September bol v Hurbanove naozaj bezpečný! V základnej škole sa konal ďalší z úspešných ročníkov dopravno – bezpečnostného podujatia „Na kolesách bezpečne“

Pridané: 11.10.2019

Podujatie „Na kolesách bezpečne“ sa začínalo jazdou cyklistov rozdelených na dve skupiny po uliciach Hurbanova, ktorí boli sprevádzaní motorizovanou mestskou a štátnou políciou na policajných vozidlách a motocykloch. Po príchode cyklistov do areálu základnej školy… Zobraz viac »

tsd-ico

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko podporila v roku 2019 ďalších 12 verejnoprospešných projektov v celkovej sume spolu viac ako 30 000 €

Pridané: 11.07.2019

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko , a.s. každoročne podporuje projekty, ktorých autormi a realizátormi sú aktívni občania mesta Hurbanovo. Projekty z oblasti športu, kultúry či životného prostredia, boli tento rok podporené… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Občianska poriadková služba Hurbanovo

Pridané: 03.07.2019

Hlavný cieľ projektu: Riešenie poriadku a bezpečnosti v meste Hurbanovo a zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov   Trvanie projektu: 07/2019 – 06/2021 Nenávratný fin. príspevok:  92 297,21 EUR Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt    … Zobraz viac »

kult-minor - ico

Mestská knižnica v Hurbanove sa rozrástla o nové tituly

Pridané: 20.03.2019

Mesto Hurbanovo získalo vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018 dotáciu na nákup knižných titulov v maďarskom jazyku (jazyku národnostnej menšiny). Získaná dotácia predstavovala sumu 1 000,- € a výška spolufinancovania bola… Zobraz viac »

mvsr-ico

Obnova hasičskej zbrojnice – II. etapa

Pridané: 18.03.2019

Mesto Hurbanovo sa v rámci druhej Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zapojilo so žiadosťou… Zobraz viac »

mksr-ico

Projektová dokumentácia – Knižnica observatória v Hurbanove

Pridané: 24.01.2019

Mesto Hurbanovo získalo v roku 2018 dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na projekt: Projektová dokumentácia – Knižnica observatória v Hurbanove. Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu a rekonštrukciu objektu „Knižnica observatória“.… Zobraz viac »

mvsr-ico

Obnova hasičskej zbrojnice – I. etapa

Pridané: 21.12.2018

Mestu Hurbanovo sa v máji 2018 podarilo získať dotáciu z Ministerstva vnútra SR na projektu s názvom „Obnova hasičskej zbrojnice – I. etapa“ vo výške 30 000 €. Z poskytnutej dotácie bola realizovaná obnova strechy… Zobraz viac »

Tu sme doma-ico

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko podporila v roku 2017 ďalších 12 verejnoprospešných projektov sumou spolu 30 000 €

Pridané: 13.06.2017

Kultúra, zdravie, šport aj sociálna oblasť Grantový program je zameraný na podporu aktívnych občanov a ich neziskových verejnoprospešných projektov v Hurbanove a blízkom okolí. Grantová komisia sa z 18 prihlásených projektov rozhodla podporiť 12, ktoré spolu získajú sumu 30 000… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Nová šanca na trhu práce

Pridané: 02.03.2015

Mesto Hurbanovo podalo žiadosť o NFP  z Európskeho sociálneho fondu na projekt v rámci Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Hurbanovo – Priemyselný park

Pridané: 01.08.2012

V roku 2007 Mesto Hurbanovo podalo Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci opatrenia – 1.2 Sektorový operačný program priemysel a služby. 7. mája 2008 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP medzi Mestom Hurbanovo… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J

Pridané: 16.09.2010

Súčasný podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu predstavuje cca predstavuje 35 %. A j z uvedeného dôvodu a nevyhnutnosti budovania kanalizácií a zvyšovania počtu pripojených obyvateľov v meste Hurbanovo v zmysle platnej legislatívy EÚ a… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Centrum pre mladé mamičky

Pridané: 12.05.2010

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie Opatrenie: 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života Rámcová aktivita: 2.3.1.… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Zefektívnenie separovaného zberu v Hurbanove

Pridané: 11.03.2010

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove na 26. zasadnutí  dňa 14. mája 2009 prijalo uznesenie č. 468/2009-MZ, kde súhlasilo s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program :Životné prostredie; Prioritná os: 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO; Operačný… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Hurbanovo – skládka TKO – rekultivácia skládky

Pridané: 11.03.2010

Skládka tuhého komunálneho odpadu  v lokalite ABA bola v zmysle Nariadenia vlády SR č. 606/1992 Zb. uzatvorená  dňom 30. 6. 2000. Mesto Hurbanovo v rámci Operačného programu – Životné prostredie; Prioritná os – 4 Odpadové… Zobraz viac »

eu-flag-ico

Zabudovanie podkrovia a rekonštrukcia ZUŠ v Hurbanove

Pridané: 11.03.2010

V júni 2009 Mesto Hurbanovo a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 279 939,47 EUR z celkových oprávnených výdavkov 294 673,13 EUR na stavbu „ZABUDOVANIE… Zobraz viac »