Sčítanie obyvateľov 2021

SODB2021 - Slider_modry_zaobleny_773px

VŠETKY PODROBNÉ A NAJNOVŠIE INFORMÁCIE NA: www.scitanie.sk

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

  • Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR.
  • Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

Samosčítanie obyvateľov 2021 skončilo 31.3.2021

Do online samosčítania sa zapojilo 86 % obyvateľov a elektronickým formulárom sa samosčítalo 4 844 007 obyvateľov SR. Štatistický úrad ďakuje všetkým sčítaným obyvateľom za dôveru a ich zodpovedný a proaktívny prístup.

Prvenstvo v rámci krajov patrí Žilinskému kraju, sčítací formulár vyplnilo 92 % obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 90 % sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 89 % sčítaných obyvateľov, Nitriansky kraj je na piatom mieste s 87 % sčítanosťou.

V rebríčku krajských miest vedú mestá Banská Bystrica 90 %, Trenčín 89 %, Žilina 89 % a Nitra 86 % sčítaných obyvateľov.

Prvé základné výsledky sčítania chce Štatistický úrad SR poskytnúť už v roku sčítania obyvateľov, závisí to od pandemickej situácie a toho, kedy sa reálne ukončí asistované sčítanie. Ďalšie údaje budú k dispozícii v roku 2022 a komplexne spracované údaje pre medzinárodnú úroveň musia byť vypublikované najneskôr do začiatku roku 2024.

Výsledky v Hurbanove: 80,25% čo predstavuje 6106 obyvateľov.

31.03.2021

V ďalšej fáze nasleduje asistované sčítanie, ktoré je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, obyvateľom, ktorí sú digitálne vylúčení, pre starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Termín asistovaného sčítania určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku a potrvá 6 týždňov.


Zostáva posledný deň k samosčítaniu obyvateľov 2021

Elektronické samosčítanie obyvateľov sa končí 31.3.2021 a je v našom spoločnom záujme, aby podstatná časť obyvateľov bola sčítaná v tejto fáze. Preto neváhajte a využite poslednú možnosť sčítať sa elektronicky a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak Vás o to požiadajú.

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné ! Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Stav k 30.3.2021: 78,18%, teda 5 956 obyvateľov v meste Hurbanovo je samosčítaných.

30.03.2021


Sčítanie obyvateľov k 26.3.2021

Do konca SAMOSČÍTANIA zostáva už iba 7 dní a je v našom spoločnom záujme, aby podstatná časť obyvateľov bola sčítaná v tejto fáze samosčítania. Pomôžte svojim blízkym, rodičom, susedom a priateľom a uľahčite im samosčítanie.

V prípade akýchkoľvek informácií sa obráťte na mestský úrad Hurbanovo: 035/3700222, 035/3700205.

K 26.3.2021 máme sčítaných 73,41%, čo je 5586 obyvateľov v meste.

sčítanie 26.03.2021


Sčítanie obyvateľov obyvateľov 2021 – Tlačová správa k 22. 3. 2021

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021 a skončí sa 31. 3. 2021. Od jeho začiatku sa elektronicky sčítalo 74 % obyvateľov.

Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Sčítanie obyvateľov k 22.3.2021

Sčítanie obyvateľstva je štatistické zisťovanie osobných, sociálnych a ekonomických údajov osôb k určitému okamihu obyčajne raz za 10 rokov. Vykonáva sa tradične v Európe, ale aj v iných štátoch sveta. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár je dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

Elektronické samosčítanie obyvateľov 2021 prechádza do svojej poslednej fázy. Do jeho ukončenia zostáva už len 10 dní. K dnešnému dňu, k 22.3.2021 sa v Hurbanove sčítalo 69,81%, čo je 5312 obyvateľov. Trocha zaostávame za celoslovenským priemerom, ktorý je 71%. Podľa dostupnej mapy monitoringu sčítania konštatujeme, že je veľa rodín, kde je sčítaných len časť obyvateľov danej adresy. Mnohí zabúdate na deti, na rodinných príslušníkov s trvalým pobytom v Hurbanove, ale žijúcich, bývajúcich, pracujúcich v iných mestách, či dokonca v zahraničí. Preto je dôležité skontrolovať, či naozaj máte sčítaných všetkých na danej adrese. Pre záujemcov, ktorí v tejto fáze sčítania potrebujú pomoc poskytujeme zatiaľ telefonické informácie o dostupnosti sčítania. Kontaktovať nás môžete na telefónnych číslach: 035/3700222 alebo 035/3700205.


scitanie 22.3.2021


Sčítanie obyvateľov k 19.3.2021

Vyzývame všetkých obyvateľov, ktorí ešte nevykonali elektronické sčítanie, aby na stránke www.scitanie.sk sa samosčítali. Sčitujú sa všetci obyvatelia, nezabudnite sčítať aj maloleté deti. Sčítavajú sa aj rodinní príslušníci, ktorí nebývajú v Hurbanove, teda aj tí, ktorí žijú, pracujú v zahraničí, ale majú trvalý pobyt na Slovensku. Rozhodujúcim je dátum z 31.12.2020 na 1.1.2021. Teda deti narodené po tomto dátume sa nesčítavajú, ale obyvateľov, ktorí zomreli po tomto dátume musia sčítať rodinní príslušníci.

K 19.3.2021 máme sčítaných 66, 76%, čo je 5080 obyvateľov v meste.

Ďakujeme obyvateľom, ktorí sa už sčítali. Samosčítanie bude možné len do 31.3.2021. Výborne si počínajú obyvatelia Holanova, kde sa nesčítali už len 9 obyvatelia, na Fialkovej ul. už len 4, na Brezovej ul. 2 a na Slnečnej ul. 4 obyvatelia. Máme ešte dosť nesčítaných obyvateľov na sídliskách a v Pavlovom Dvore. Týmto vyzývame všetkých obyvateľov, aby si vykonali povinnosť, veď do konca SAMOSČÍTANIA zostávajú už iba necelé dva týždne. Je v našom spoločnom záujme, aby podstatná časť obyvateľov bola sčítaná v tejto fáze samosčítania. V prípade akýchkoľvek informácií sa obráťte na mestský úrad Hurbanovo: 035/3700222, 035/3700205.

scitanie 19.03.2021


Sčítanie obyvateľov k 16.3.2021 / Pripravované asistované sčítanie

Pripravované asistované sčítanie, ktoré bude trvať práve 6 týždňov v termíne najskôr od 1.4.2021 je určené iba pre digitálne vylúčených obyvateľov (ako sú bezdomovci, marginalizované rómske komunity, obyvatelia v zariadeniach, imobilní obyvatelia žijúci sami v domácnosti a pod.), ktorí sa nemôžu/nevedia sčítať sami ani za pomoci rodinných príslušníkov, či známych. Termín asistovaného sčítania bude závisieť aj od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne.

V dobe asistovaného sčítania už nebude možné sa samosčítať! Z toho dôvodu vyzývame všetkých, ktorí ešte nevykonali sčítanie, aby na stránke www.scitanie.sk sa samosčítali. Sčitujú sa všetci obyvatelia. Mnohí z vás zabúdajú sčítať deti, alebo sa nesčítajú rodinní príslušníci, ktorí nebývajú v Hurbanove. Sčitujú sa aj tí, ktorí žijú, pracujú v zahraničí, ale majú trvalý pobyt na Slovensku. Rozhodujúci je dátum 31.12.2020. Teda deti narodené po tomto dátume sa nesčítavajú, ale obyvateľov, ktorí zomreli po tomto dátume musia sčítať rodinní príslušníci.

K 16.3.2021 máme sčítaných 64,4%, čo je 4900 obyvateľov v meste.
Ďakujeme obyvateľom nasledovných ulíc Bronzová a Petőfiho, kde už máme takmer 100% sčítanosť obyvateľov. Takisto bytovky na Novozámockej 140 a 3, Á. Fesztyho 1,4,9,11,13,23, na Komenského 6 a 8 a Konkolyho 18 si vykonali svoju povinnosť a majú sčítaných všetkých obyvateľov.

Keďže do konca SAMOSČÍTANIA zostávajú už iba dva týždne, je v našom spoločnom záujme, aby podstatná časť obyvateľov bola sčítaná v tejto fáze samosčítania. V prípade akýchkoľvek informácií sa obráťte na mestský úrad Hurbanovo: 035/3700222, 035/3700205.


Sčítanie obyvateľov obyvateľov 2021 – Tlačová správa k 15. 3. 2021


Sčítajte sa bezpečne, v pohodlí domova cez www.scitanie.sk (9. marec 2021)


Sčítanie obyvateľov obyvateľov 2021 – Tlačová správa (8. marec 2021)


Sčítanie obyvateľov obyvateľov 2021 – Monitoring sčítania (8. marec 2021)


INFORMÁCIE v SKRATKE (sčítanie obyvateľov) – Aktualizované 8.2.2021

Čoskoro bude prebiehať sčítanie obyvateľov, ku ktorému vám prinášame základné informácie. Sčítanie je povinné a prinesie dôležité informácie pre budovanie sietí záchranných služieb, nemocníc, škôl, centier voľného času, obchodov, kultúrnych ustanovizní, služieb.

KEDY bude prebiehať sčítanie:

- od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 (elektronické)

- od 01. apríla 2021 do 31. októbra 2021 (asistované)

Kto sa musí sčítať:

Každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Ako sa sčítať:

elektronicky (PC, tabelet, mobil) cez www.scitanie.sk. Ak sa obyvateľ nebude vedieť sám sčítať, bude môcť navštíviť kontaktné miesto v Dome kultúry Hurbanovo (knižnica), kde mu pomôže asistent (ide o tzv. asistované sčítanie).

Asistované sčítanie začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta, kde bude prebiehať asistované sčítanie:

Pondelok: 10:00 – 16:00

Utorok: 10:00 – 16:00

Streda: 11:00 – 18:00

Štvrtok: 10:00 – 16:00

Piatok: 10:00 – 15:00

Osoby, ktoré sa nevedia sčítať sami a nevedia ani navštíviť kontaktné miesto môžu požiadať o mobilného asistenta na t.č. 035/3700222 alebo 035/3700205.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v ščítacom formulári sa musia vťahovaťk rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Prečo je sčítanie potrebné?

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Ochrana osobných údajov je priorita

Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt.

Základné informácie o sčítaní nájdete aj vo videu nižšie.


Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Klik k lepšej budúcnosti – Inštruktážne video:

Znenie:


SODB2021 – Kontaktné miesto v Hurbanove:


Linky a Odkazy:


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

SODB2021 – Plagát- tlač[236kB, .PDF]

SODB2021 – DL_Letak- tlač[81kB, .PDF]

SODB2021 – Linky a odkazy[431kB, .PDF]

SODB2021 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov[431kB, .PDF]

Aktuality
job-search
Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

07.04.2021

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Celé Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty na stiahnutie: Útvar policajného zboru… Zobraz viac »

100x100 knižnica
Oznam pre čitateľov mestskej knižnice

07.04.2021

Oznamujeme čitateľom, že od 7. apríla 2021 sa opäť otvára mestská knižnica v Dome kultúry Hurbanovo formou okienkového výdaja a vrátenia kníh. Vchod do knižnice je cez hlavný vchod do Domu kultúry. Otváracie hodiny počas… Zobraz viac »

100x100 ochrana lesov 2
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi na rok 2021

07.04.2021

Jarné obdobie je už tradične spojené so zvýšeným výskytom požiarov suchých porastov a nárastom počtu lesných požiarov. Pri požiaroch v lesnom hospodárstve každoročne vznikajú značné materiálne ale aj ekologické škody. Celé Znenie: Dokument s väčším… Zobraz viac »