Úradná tabuľa

Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 27. február 2020
Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990...
Vyhlásenie výberového konania na pracovnú pozíciu “Terénny pracovník” (TP)
Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo vyhlasuje...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 27. február 2020

Pridané: 20.02.2020

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 (t.j. štvrtok)… Zobraz viac »

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Mestský policajt v Hurbanove

Pridané: 19.02.2020

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Mestský policajt v Hurbanove: Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo   Komárňanská 91   947 01 Hurbanovo Kontaktná osoba:… Zobraz viac »

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Náčelník Mestskej polície v Hurbanove

Pridané: 19.02.2020

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Náčelník Mestskej polície v Hurbanove: Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo   Komárňanská 91   947 01 Hurbanovo Kontaktná… Zobraz viac »

Vyhlásenie výberového konania na pracovnú pozíciu “Terénny pracovník” (TP)

Pridané: 19.02.2020

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) na dobu určitú od 16.03.2020 do 31.12.2022. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o… Zobraz viac »

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Pridané: 18.02.2020

Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí najmä s všeobecne nízkou mierou právneho vedomia. Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností… Zobraz viac »

Zoznam daňových dlžníkov Mesta Hurbanovo k 31.12.2019

Pridané: 05.02.2020

Mesto Hurbanovo v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “daňový poriadok”) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov Podľa § 52 ods. 2 písm.… Zobraz viac »

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) | ŠÚ SR

Pridané: 27.01.2020

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli… Zobraz viac »

Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“. Cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života

Pridané: 27.01.2020

Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“, ktorého cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytujú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu… Zobraz viac »

Primátor mesta ocenil nádejných mladých športovcov ako aj trénerov, ktorí sa zaoberajú mládežníckym športom a v roku 2019 dosiahli vynikajúce výsledky

Pridané: 27.01.2020

So záverom roka prichádza aj bilancovanie a hodnotenie úspechov i neúspechov, ako aj dosiahnutých cieľov, ktoré si na začiatku každého roka každý kladie a stanovuje pred seba. Komisia športu a práce s mládežou pri Mestskom… Zobraz viac »

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Pridané: 23.01.2020

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných… Zobraz viac »

Zihadielko.sk – Hlasovanie o nové detské ihrisko žihadielko už začalo! Letíš s nami hlasovať aj ty?

Pridané: 14.01.2020

Žihadielko pre Hurbanovo informuje,aktualizácia V pondelok 13.1.2020 nám začalo opäť žihadielkové šialenstvo. Potrvá do 29.2.2020, pričom sa zmenili aj niektoré pravidlá. To najdôležitejšie, že všetkých 93 v súťaži registrovaných obcí a miest bude o víťazstvo… Zobraz viac »

Kalendár zvozu tuhého komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2020

Pridané: 08.01.2020

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložie na I. polrok 2020, ktorý je platný od 01.01.2020 do 30.06.2020. Dokumenty na stiahnutie: Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek I. polrok 2020… Zobraz viac »