Úradná tabuľa

Vyhlásenie výberového konania | Ohlasovateľov: Vodohospodárske stavby, štátny podnik
Predmetom výberového konania je výber kupujúceho na nasledovné nehnuteľnosti: Celé znenie:...
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
V súlade so zákonom NR SR č. 329/2018 Z. z. o...
Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Otváracie hodiny Mestskej kompostárne platné od 29. februára 2020

Pridané: 25.02.2020

Oznamujeme obyvateľom mesta Hurbanovo prevádzkové hodiny mestskej kompostárne platné od 29. februára 2020.   OTVÁRACIA DOBA: Utorok: 09:00 hod.  -  17:00 hod. Sobota: 08:00 hod.  -  16:00 hod.   Otvorené každý utorok a v sobotu!

Oznámenie miesta uloženia písomností pre adresátov podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Pridané: 24.02.2020

Mesto Hurbanovo podľa § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove na… Zobraz viac »

Na tráve už neparkujte! Mesto Hurbanovo na Sládkovičovej ulici vybudovalo novú parkovaciu plochu pre motorové vozidlá

Pridané: 21.02.2020

Mesto Hurbanovo oznamuje vodičom a obyvateľom bytových domov na Sládkovičovej ulici, že od 22. februára 2020 je na odstavenie motorového vozidla vyhradená nová parkovacia plocha (pri objekte Bytkomfortu). Zároveň Vás žiadame, aby ste s vozidlami… Zobraz viac »

Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 27. február 2020

Pridané: 20.02.2020

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 (t.j. štvrtok)… Zobraz viac »

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Mestský policajt v Hurbanove

Pridané: 19.02.2020

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Mestský policajt v Hurbanove: Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo   Komárňanská 91   947 01 Hurbanovo Kontaktná osoba:… Zobraz viac »

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Náčelník Mestskej polície v Hurbanove

Pridané: 19.02.2020

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Náčelník Mestskej polície v Hurbanove: Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo   Komárňanská 91   947 01 Hurbanovo Kontaktná… Zobraz viac »

Vyhlásenie výberového konania na pracovnú pozíciu “Terénny pracovník” (TP)

Pridané: 19.02.2020

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) na dobu určitú od 16.03.2020 do 31.12.2022. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o… Zobraz viac »

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Pridané: 18.02.2020

Celkové množstvo vzniknutých požiarov je do značnej miery ovplyvnené pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí najmä s všeobecne nízkou mierou právneho vedomia. Prevažná väčšina nedostatkov zistených pri výkone štátneho požiarneho dozoru vyplýva z neznalosti povinností… Zobraz viac »

Zoznam daňových dlžníkov Mesta Hurbanovo k 31.12.2019

Pridané: 05.02.2020

Mesto Hurbanovo v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “daňový poriadok”) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov Podľa § 52 ods. 2 písm.… Zobraz viac »

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) | ŠÚ SR

Pridané: 27.01.2020

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli… Zobraz viac »

Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“. Cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života

Pridané: 27.01.2020

Mesto Hurbanovo zrealizovalo v roku 2019 projekt s názvom „WiFi pre Hurbanovo“, ktorého cieľom bolo vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytujú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu… Zobraz viac »

Primátor mesta ocenil nádejných mladých športovcov ako aj trénerov, ktorí sa zaoberajú mládežníckym športom a v roku 2019 dosiahli vynikajúce výsledky

Pridané: 27.01.2020

So záverom roka prichádza aj bilancovanie a hodnotenie úspechov i neúspechov, ako aj dosiahnutých cieľov, ktoré si na začiatku každého roka každý kladie a stanovuje pred seba. Komisia športu a práce s mládežou pri Mestskom… Zobraz viac »