Zobraziť všetky aktuality

Aktuality mesta
Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Výkon funkcie stavebného dozoru pre stavbu „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“

Pridané: 12.01.2022

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 12.1.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: Výkon funkcie stavebného dozoru pre stavbu… Zobraz viac »

Štatistika obyvateľov mesta Hurbanovo za rok 2021

Pridané: 10.01.2022

Začiatkom roku bilancujeme a hodnotíme rok predchádzajúci, rok ktorý uzatvárame. Na základe údajov z matričného úradu vám prinášame nasledovné štatistické údaje. V roku 2021 sa v meste Hurbanovo narodilo 68 detí, čo je o 8… Zobraz viac »

Mesto Hurbanovo upozorňuje daňovníkov, u ktorých nastali v roku 2021 zmeny, na povinnosť podania daňového priznania k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022

Pridané: 10.01.2022

Mesto Hurbanovo ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny odpad týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, u ktorých nastali v roku 2020 zmeny vo vlastníctve… Zobraz viac »

Šťastný rok 2022

Pridané: 05.01.2022

Hovorí sa, že kominár nosí šťastie. Pôvodne poctivou prácou zabránil požiarom alebo inému nešťastiu. Je to tradícia, ku ktorej sa neskôr pridala štipka mytológie. Ak na ulici stretneme kominára, tak hneď chytíme gombík a niečo… Zobraz viac »

Kalendár zvozu tuhého komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2022

Pridané: 03.01.2022

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2021, ktorý je platný od 01.01.2022 do 30.6.2022. Kalendár zvovu SK_HU: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na… Zobraz viac »

Novoročný príhovor primátora mesta Hurbanovo | PF 2022

Pridané: 01.01.2022

Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

Zmeny v nakladaní s odpadmi od 01. januára 2022

Pridané: 29.12.2021

Od 01. januára vstupuje do účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie Mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 146. K zmenám dochádza predovšetkým z dôvodu, že Mesto Hurbanovo bude zabezpečovať zber, prepravu, zhodnotenie… Zobraz viac »

HURBANOVINY 2021 | online magazín o živote v Hurbanove v roku 2021

Pridané: 23.12.2021

Milí priatelia, aj tento rok vám prinášame celoročný prehľad v podobe Hurbanovín 2021- online magazínu o živote v Hurbanove v roku 2021. Môžete si v ňom prečítať: príhovor primátora Mesta Hurbanovo, Mgr. Petra Závodského, projekty,… Zobraz viac »

Štatistický úrad SR | Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Pridané: 22.12.2021

Štatistický úrad SR v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu {CR). Cieľom… Zobraz viac »

Knižnica je otvorená

Pridané: 20.12.2021

Milí čitatelia, S radosťou Vám oznamujeme, že knižnica ja od dnes, t.j. od 20. decembra opäť otvorená, a to každý pracovný deň v čase 09:00-16:00, s prestávkou na obed od 12:00 do 13:00. Neváhajte a… Zobraz viac »

Štatistické zisťovanie RÚ

Pridané: 08.12.2021

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2022. Účelom štatistického zisťovania je o. i.… Zobraz viac »

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo“

Pridané: 25.08.2021

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 13.8.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste… Zobraz viac »