Zákaz hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a povinná domáca izolácia pri príchode z Číny, Talianska, Iránu a Južnej Kórey

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku vo výskyte ochorenia COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Verejnou vyhláškou vydanou dňa 9.3.2020 nariaďuje:

  1. V termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 – Všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
  2. V termíne od 10.03.2020 až do odvolania – Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky a osobám, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (všeobecnému lekárovi) alebo v prípade detí pediatrovi.
  3. V termíne od 10.03.2020 až do odvolania – Osobám uvedeným v bode 3. sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi.
  4. V termíne od 10.03.2020 až do odvolania – Opatrenia týkajúce sa vodičov nákladnej dopravy, vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby a pilotov dopravných lietadiel, sú uvedené vo vyhláške ÚVZSR.

Osoby, na ktoré sa vzťahuje predmetné opatrenie sú povinné:

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
  2. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
  3. zdržať sa cestovania,
  4. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
  5. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
  6. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Ďalšie informácie získate na webovej stránke www.uvzsr.sk

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie – zákaz hromadného podujatia – verejná vyhláška [98kB, .PDF]

Rozhodnutie – karanténa – verejná vyhláška [119kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. marec 2020, 13:47 hod. | Web@Social Media Administrator