Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

volby-poster565

Mestská volebná komisia v Hurbanove, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Poradové číslo Meno Priezvisko Počet platných hlasov
1. Peter Závodský 1 487
2. Angelika Hajníková 1 326
3. Marián Botoš 1 303
4. Mária Hamranová 1 293
5. Štefan Pupák 1 269
6. Štefan Tomaščin 1191
7. Ctibor Melich 1155
8. Miroslav Rusňák 982
9. František Schvarcz 955
10. Jozef Doležaj 888
11. Ľuboš Tužinčin 885
Poradové číslo Meno Priezvisko Počet platných hlasov
1. Eduard Ševčík 875
2. Anna Žigová 843
3. Zoltán Ondrusek 792
4. Kornel Németh 756
5. Peter Ondrusek 753
6. Karol Lovász 730
7. Attila Bašternák 715
8. Georgína Radošická 650
9. Ladislav Fekete 633
10. Roman Bartoš 545
11. Mária Krivaneková 527
12. Árpád Bagin 519
13. Tomáš Lovász 488
14. Tibor Horján 470
15. Ladislav Ágh 446
16. Norbert Tornóczy 429
17. Attila Darázs 426
18. Silvester Kečkéš 417
19. Vendelín Pastorek 342
20. Alexander Kukan 298
21. Mikuláš Kováč 258
Číslo kandidáta na hlas. lístku Meno Priezvisko Počet platných hlasov
7. Peter Závodský 854
Číslo kandidáta na hl. lístku Meno Priezvisko Počet platných hlasov
7. Peter Závodský 854
1. Ildikó Basternák 809
3. Angelika Hajníková 450
5. Miroslav Rusňák 309
2. Marián Botoš 279
6. Štefan Tomaščin 260
4. Mária Krivaneková 33
2. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa koná

v sobotu 30. marca 2019 od 7:00 do 22:00 hod.
nakoľko v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov.

Mesto Hurbanovo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostných menšín žijújich na území mesta.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.


Prekážkou práva voliť je:

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Za prezidenta Slovenskej republiky, môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.


Prekážkou práva byť volený:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.


Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne,
  najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej forme tak,
  aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. februára 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. marca 2019),
 • Žiadosť v listinnej forme možno doručiť na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

 • elektronicky tak,
  aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely v súlade s § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamuje voličom elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:
 • Elektronická adresa na doručenie: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk


Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (nemusí byť úradne overené), ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (DOCX, 34 kB) [34kB, .DOCX] pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Hurbanovo oznamuje, že malo ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júlu 2018 – 7 673 obyvateľov.
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením č. 566/2018 zo dňa 14. júna 2018 určuje na volebné obdobie rokov 2018 – 2022:
 • v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 11 poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
 • v zmysle ustanovení § 166 zákona č. 180/2004 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Hurbanove jeden volebný obvod.

Zápisnica MZ zo dňa 14. júna 2018 [194kB, .PDF]

Mesto Hurbanovo v súlade s § 102 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektrinickú adresu pre politické strany a politické hnutia, zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičné výbory na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Elektronická adresa na doručenie: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk

Oznámenie možno doručiť aj v listinnej forme na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Podľa Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky je potrebné oznámenie doručiť v termíne do 11. februára 2019 do 24:00 hod.

Mesto Hurbanovo v zmysle ustanovenia § 6 a § 4 ods.3 písm. n) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 zákona č.181/2014
Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydalo dňa 07.01.2016 toto nariadenie, ktorým sa
ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Hurbanovo počas volebnej
kampane
do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta SR, do Národnej rady SR,
do vyšších územných celkov, do orgánov samosprávy obcí a pri konaní referenda

VZN č.115 o vylepovaní volebných plagátovb [194kB, .PDF]

Obec je povinná postupovať tak, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho zabezpečenia nakladala v súlade s Nariadením EÚ a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov [452kB, .PDF]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov [351kB, .PDF]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie [448kB, .PDF]

Aktuality
100x100_spp
Plánovaná odstávka plynu na ul. Novozámocká, Hurbanovo bytovky č. 1 a 3, 5 a 7, 9 a 11, 13 a 15 | 17.04.2024 v čase od 08:00 do 11:00 hod.

11.04.2024

Pri výkone diagnostických meraní naším revíznym technikom bol zistený malý únik plynu pri hlavnom uzávere v regulačnej zostave, z ktorého sú napájané bytovky č. 1 a 3, 5 a 7, 9 a 11, 13 a… Zobraz viac »

100x100-zber-objemného-odpadu-96x96
Ako správne separovať odpad? | Odpadové Hospodárstvo

11.04.2024

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD? Slovenská verzia FCC (SK) Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Maďarská verzia FCC (HU) Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD Kontajnerové stojiská Slovenská… Zobraz viac »

100x100 lukostrelba
Južná 5+1 | 7. apríl 2024 | report

10.04.2024

Dňa 7. apríla sa konalo v mestskej časti Bohatá pri reštaurácii Starý orech 1. kolo tradičnej súťaže Južnej 5+1. Organizátorom súťaže v Hurbanove je Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň. Celé znenie: Dokument s väčším počtom strán.… Zobraz viac »