Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

komunalne-volby-2018

Mestská volebná komisia v Hurbanove, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Poradové číslo Meno Priezvisko Počet platných hlasov
1. Peter Závodský 1 487
2. Angelika Hajníková 1 326
3. Marián Botoš 1 303
4. Mária Hamranová 1 293
5. Štefan Pupák 1 269
6. Štefan Tomaščin 1191
7. Ctibor Melich 1155
8. Miroslav Rusňák 982
9. František Schvarcz 955
10. Jozef Doležaj 888
11. Ľuboš Tužinčin 885
Poradové číslo Meno Priezvisko Počet platných hlasov
1. Eduard Ševčík 875
2. Anna Žigová 843
3. Zoltán Ondrusek 792
4. Kornel Németh 756
5. Peter Ondrusek 753
6. Karol Lovász 730
7. Attila Bašternák 715
8. Georgína Radošická 650
9. Ladislav Fekete 633
10. Roman Bartoš 545
11. Mária Krivaneková 527
12. Árpád Bagin 519
13. Tomáš Lovász 488
14. Tibor Horján 470
15. Ladislav Ágh 446
16. Norbert Tornóczy 429
17. Attila Darázs 426
18. Silvester Kečkéš 417
19. Vendelín Pastorek 342
20. Alexander Kukan 298
21. Mikuláš Kováč 258
Číslo kandidáta na hlas. lístku Meno Priezvisko Počet platných hlasov
7. Peter Závodský 854
Číslo kandidáta na hl. lístku Meno Priezvisko Počet platných hlasov
7. Peter Závodský 854
1. Ildikó Basternák 809
3. Angelika Hajníková 450
5. Miroslav Rusňák 309
2. Marián Botoš 279
6. Štefan Tomaščin 260
4. Mária Krivaneková 33
Voľby do orgánov samosprávy obce sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Mesto Hurbanovo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostných menšín žijújich na území mesta.

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len “obyvateľ obce”), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov výsledku.


Prekážkou práva voliť je:

  • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.


Prekážkou práva byť volený:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Hurbanovo oznamuje, že malo ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júlu 2018 – 7 673 obyvateľov.
Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením č. 566/2018 zo dňa 14. júna 2018 určuje na volebné obdobie rokov 2018 – 2022:
  • v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 11 poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
  • v zmysle ustanovení § 166 zákona č. 180/2004 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Hurbanove jeden volebný obvod.

Zápisnica MZ zo dňa 14. júna 2018 [194kB, .PDF]

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 381 z 22. augusta 2018, Mesto Hurbanovo zverejňuje elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie.

Elektronické adresy na doručenie: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk

Oznámenie možno doručiť aj v listinnej forme na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 11.9.2018 a oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 11.10.2018.

Obec je povinná postupovať tak, aby s osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva a jeho zabezpečenia nakladala v súlade s Nariadením EÚ a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov [452kB, .PDF]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov [351kB, .PDF]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie [448kB, .PDF]

Aktuality
100x100_lidl
SÚŤAŽ LIDL | Vyhrajme Lidl Čistinku pre Hurbanovo! | 2024

18.07.2024

Spojme sily a vyhrajme 1 z 5 moderných mestských parkov Čistinka vybavených workoutovou zónou, grilovacím kútikom, multifunkčným športovým aj detským ihriskom. Predstavujeme vám Lidl Čistinku – mestský park jedna báseň. Lepšia raz vidieť ako len… Zobraz viac »

100x100_bohatske_hody_2024
Bohatské hody | Bagotai búcsú | 28. júl 2024

18.07.2024

Srdečne Vás pozývame do Bohatského parku s basketbalovým ihriskom, kde na Vás budú čakať nasledovné atrakcie | Szeretettel várunk mindenkit az érsekújvári úton lévő parkba, Bagotára ahol lesz: Znenie: Dokument s väčším počtom strán. Pre… Zobraz viac »

100x100_HM_2024
HURBAN MARKET 2024 | Je otvorená registrácia pre remeselníkov na Hurban market!

17.07.2024

Ste remeselník či tvorca niečoho krásneho? Neváhajte a príďte prezentovať a predávať svoju tvorbu na Hurban market, ktorý sa uskutoční 08. septembra 2024 na Nám. Dr. M. Thege Konkolyho v Hurbanove! Vytvárame priestor pre ľudí… Zobraz viac »