Hurbanovo – Priemyselný park

V roku 2007 Mesto Hurbanovo podalo Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci opatrenia – 1.2 Sektorový operačný program priemysel a služby. 7. mája 2008 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP medzi Mestom Hurbanovo a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, Bratislava  vo výške 12 912 966,. Sk /428 631,95 €/, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov. V súčasnosti je priemyselný park je pripravený pre potencionálnych investorov. Celý projekt bol zrealizovaný s podporou Európskej únie/ Európskym fondom regionálneho rozvoja.


Zverejnené dňa: 1. august 2012, 9:31 hod. | Web@Social Media Administrator