Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

773x263 CPPAP


Dňa 10.05.2021 Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/ zahájila svoju odbornú činnosť na novej adrese, na Komárňanskej ulici č. 177, v Hurbanove.


Na 26. októbra naplánovali zamestnanci centra Deň otvorených dverí, aby svoje priestory, odbornú činnosť predstavili širokej verejnosti. V tento deň prekročilo brány zariadenia mnoho učiteľov z miestnych základných a materských škôl, zamestnanci mestských úradov Nesvád či z Hurbanova, Terénne sociálne pracovníčky Hurbanova ako aj vedenie mesta Hurbanovo.

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich rodinám, učiteľom a vychovávateľom hlavne v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, úpravu porúch psychického vývinu a porúch správania. Služby CPPPaP sú poskytované deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Súčasne poskytujú služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a výchovných zariadení. Služby Centra sú poskytované bezplatne. Odborní zamestnanci hovoria aj po maďarsky. Odborní zamestnanci CPPPaP sú pripravení pomôcť pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí.

Termín návštevy je potrebné dohodnúť vopred, preto je potrebné sa informovať na telefónnych číslach, e-mailom alebo osobne na uvedenej adrese.

telefonický kontakt: 035/ 77 31 408

e-mailový kontakt: sekretariat@cpppap-komarno.sk

Viac tu: https://www.cpppap-komarno.sk/


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 4. november 2021, 14:13 hod. | Web@Social Media Administrator