Centrum pre mladé mamičky

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie: 2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
Rámcová aktivita: 2.3.1. Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami
Prijímateľ: Mesto Hurbanovo
Názov projektu: Zosúladenie rodinného a pracovného života v meste Hurbanovo zriadením „Centra pre mladé mamičky“
Kód projektu ITMS: 27120330012
Termín realizácie projektu: 04/2010-09/2011
Výška poskytnutého NFP: 62 611,14 €

Mesto Hurbanovo začalo realizovať projekt: Zosúladenie rodinného a pracovného života v meste Hurbanovo zriadením “centra pre mladé mamičky” v apríli 2010 a projekt sa ukončil v septembri 2011, čo bolo v súlade s časovým harmonogramom projektu. V rámci projektu bol vytvorený bezbarierový vstup do budovy Centra voľného času v Hurbanove, zrekonštruované vnútorné zariadenia a priestory centra, ako aj doplnené materiálno-technické vybavenie.
Počas realizácie hlavných aktivít boli zrealizované všetky plánované skupinové poradenstvá v súlade s časovým harmonogramom projektu. Poradenstvá boli zamerané na:

  1. poradenstvo v oblasti začatia podnikania,
  2. profesijné poradenstvo,
  3. sociálno-psychologické poradenstvo.

Do realizácie projektu boli zapojené osoby s rodinnými povinnosťami, ktoré sa mali možnosť zúčastňovať vyššie uvedených poradenstiev a zároveň bolo postarané o ich deti počas týchto aktivít. Projektu sa zúčastnilo celkom 70 záujemcov a o ich deti sa starali 2 opatrovateľky.

Osoby vyškolené v rámci projektu v súčasnosti v plnej miere využívajú nadobudnuté skúsenosti vo svojom osobnom živote, ako aj pri svojej príprave na trh práce, resp. niektoré sa už aj uplatnili na trhu práce. Vytvorené zariadenie sa naďalej využíva, kde je zabezpečená aj starostlivosť o blízke osoby (deti) prostredníctvom 1 zamestnankyne (udržané 1 pracovné miesto po realizácii aktivít projektu)


Zverejnené dňa: 12. máj 2010, 9:51 hod. | Web@Social Media Administrator