Oznámenie o obmedzení činnosti Mestského úradu v Hurbanove a na jeho ostatných pracoviskách od 11. do 23. marca 2020

Mestský úrad Hurbanovo oznamuje občanom, že z dôvodu dodržiavania preventívnych opatrení, predchádzania a zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19, primátor mesta Hurbanovo Mgr. Peter Závodský dňa 10.03.2020 prijal opatrenia, ktoré sa okrem iného týkajú aj obmedzenia činnosti v priestoroch Mestského úradu v Hurbanove a na ostatných pracoviskách úradu (Spoločný školský úrad Hurbanovo, Spoločný stavebný úrad Hurbanovo, terénna sociálna práca, úsek služieb).

Činnosť mestského úradu a jeho pracovísk sa predbežne obmedzuje v dňoch od 11. až do 23. marca 2020. Vybavovanie stránok – prevádzka pre verejnosť sa obmedzuje výlučne na nevyhnutné úkony počas stránkových hodín.

Mestský úrad a ostatné pracoviská majú stanovené úradné hodiny nasledovne:

pondelok:   08:00 - 12:00   12:30 - 15:30
streda:   08:00 - 12:00   12:30 - 17:00
piatok:   08:00 - 12:00   12:30 - 15:00

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách a matričná činnosť sa bude vykonávať výlučne počas uvedených stránkových dní a hodín. V utorok a vo štvrtok bude v uvedenom období mestský úrad pre verejnosť zatvorený.

Úsek služieb má stanovené úradné hodiny nasledovne:

pondelok:   07:00 - 12:00   12:30 - 15:00
streda:   07:00 - 12:00   12:30 - 15:00
piatok:   07:00 - 12:00   12:30 - 15:00

Separácia odpadov – predaj žetónov má stanovené úradné hodiny nasledovne:

streda:   07:00 - 12:00   12:30 - 17:00

Žiadame občanov mesta, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu, a to len v nevyhnutných prípadoch, na komunikáciu so zamestnancami úradu prednostne využívali elektronickú alebo telefonickú komunikáciu. Telefonické a emailové kontakty zamestnancov úradu sú zverejnené na webovej stránke Mesta Hurbanovo – www.hurbanovo.sk. V prípade, ak občan nevyhnutne potrebuje svoju záležitosť riešiť osobne, môže tak urobiť na pracovisku prvého kontaktu na mestskom úrade, kde bude usmernený o ďalšom postupe.

Z dôvodu vysvetlenia akýchkoľvek otázok, alebo poskytnutia informácií, sa môžete informovať na tel. číslach +421 (0)35 3700 222 (klapka), +421 (0)35 3700 205 (klapka)

Za porozumenie ďakujeme!

Ing. Adriana Kasášová
prednostka MsÚ Hurbanovo


Zverejnené dňa: 11. marec 2020, 12:04 hod. | Web@Social Media Administrator