CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

cultplay-banner


Názov projektu CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva
Operačný program: INTERREG V-A Slovensko – Maďarsko
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1 – Príroda a kultúra
Špecifický cieľ: 1.1 – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Prijímateľ: Mesto Hurbanovo
Kód výzvy: SKHU/1601
Kód projektu: SKHU/1601/1.1/209
Partnerská zmluva pre implementáciu projektu CULTPLAY:  subsidy contract (click to open)
   
Začiatok realizácie aktivít projektu:  02/2018
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 06/2023
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch) 64
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 186 648,00 Eur
Výška poskytnutého príspevku z EÚ a zo ŠR – 95% oprávnených nákladov 177 315,60 Eur
Vlastné zdroje mesta Hurbanovo – 5% oprávnených nákladov 9 332,40 Eur

Stručný popis projektu:

Mesto Hurbanovo v spolupráci s mestom Nové Zámky ako hlavným partnerom projektu a s 8 partnermi, z toho 4 zo Slovenskej republiky (Šaľa, Komárno, Kolárovo, Svodín) a 4 z Maďaska (Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér) získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko finančné prostriedky na realizáciu projektu “CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických prvkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktami a značkami vybudovanými na spoločnej histórií partnerských miest. Opatrenia budú realizované v súlade s ekologickými požiadavkami s cieľom dosiahnuť vyššiu pozornosť voči prírodným a kultúrnym hodnotám spoločného regiónu. Zámerom projektu je revitalizácia verejného priestranstva – vybudovanie „multifunkčného detského ihriska“ na pozemku mesta Hurbanovo sídlisko Stred. Vybudovaná bude replika banskej ťažby typická pre obec Kisbér.

PARTNERY:

partnery

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Zverejnené dňa: 29. máj 2018, 15:01 hod. | Web@Social Media Administrator