Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J

Súčasný podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu predstavuje cca predstavuje 35 %. A j z uvedeného dôvodu a nevyhnutnosti budovania kanalizácií a zvyšovania počtu pripojených obyvateľov v meste Hurbanovo v zmysle platnej legislatívy EÚ a medzinárodných záväzkov SR, Mesto Hurbanovo vypracovalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt “Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J“ v rámci Operačného programu – Životné prostredie; Prioritná os – 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd; Opatrenie – 1.1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Celkové výdavky projektu sú 7 067 546,76 €. Výška nenávratného finančného príspevku je 6 696 220,183 €. Dĺžka relizácie projektu je od 06/2010 do 05/2014.

Projekt rieši:

  • Splaškovú stokovú sieť
  • kanalizačné prípojky,
  • čerpacie stanice,
  • elektrické prípojky k čerpacím staniciam
  • výtlačné potrubia.

Celý projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, štátnym rozpočtom SR a s 5 % spoluúčasťou Mesta Hurbanovo.


Zverejnené dňa: 16. september 2010, 9:53 hod. | Web@Social Media Administrator