Hurbanovo – skládka TKO – rekultivácia skládky

Skládka tuhého komunálneho odpadu  v lokalite ABA bola v zmysle Nariadenia vlády SR č. 606/1992 Zb. uzatvorená  dňom 30. 6. 2000. Mesto Hurbanovo v rámci Operačného programu – Životné prostredie; Prioritná os – 4 Odpadové hospodárstvo;  Opatrenie – 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov podalo projekt „Hurbanovo – skládka TKO – rekultivácia skládky“.  Projekt je financovaný Európskou úniou / Kohéznym fondom a štátnym rozpočtom vo výške 1 679 157,55 € /50 586 300,42 Sk/ z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1 767 534,26 € /53 248 737,28 Sk/ ako nenávratný finančný príspevok. Mesto Hurbanovo zabezpečilo z vlastných zdrojov finančné prostriedky vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.Dodávateľom prác je VODOMONT – VS, a.s. Šala Začiatok realizácie – október 2009 Ukončenie projektu –  jún 2010 Týmto projektom máme snahu eliminova? podstatnú čas? rizík na životné prostredie v okolí skládky. Zabráni sa poškodzovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia. Rekultiváciou skládky prispejeme k začleneniu daného územia do okolitej prírody, kde sa vytvoria podmienky pre ďalší rozvoj flóry a fauny v našom okolí.


Zverejnené dňa: 11. marec 2010, 14:30 hod. | Web@Social Media Administrator