Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogikého zamestnanca – Základná umelecká škola Hurbanovo

V zmysle § lla ods. l zákona č. 390/20 11 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

 

Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola – Műveszeti Alapiskola

Komárňanská 116

947 01 Hurbanovo

 

Kontakt:

035/37 00 219

riaditel@zushurbanovo.edu.sk

 

Podkategória pedagogického zamestnanca:

Učiteľ/ka základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na klavíri)

 

Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 

Iné požiadavky:

1. bezúhonnosť, 
2. zdravotná spôsobilosť,
3. ovládanie štátneho jazyka

4. ovládanie maďarského jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania,

Profesijný životopis,

Súhlas so spracovaním osobných údajov,

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača.

 

Iné doplňujúce údaje:

Trvalý pracovný pomer s termínom nástupu od 01.09.2016.

 

 

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Učiteľ/ka ZUŠ Hurbanovo” , zašlite poštou do 13.05.2016 na adresu: Základná umelecká škola – Műveszeti Alapiskola, Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@zushurbanovo.edu.sk.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogikého zamestnanca – Základná umelecká škola Hurbanovo [548kB, .PDF]


Zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo 05. mája 2016


Zverejnené dňa: 5. máj 2016, 13:18 hod. | Web@Social Media Administrator