Informácia o voľnom pracovnom mieste – Samostatný odborný referent ekonomického oddelenia, Mesto Hurbanovo

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Samostatný odborný referent ekonomického oddelenia.

Informácie o voľnom pracovnom mieste:

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Samostatný odborný referent ekonomického oddelenia”, zašlite poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní písomne, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácie – Samostatný odborný referent ekonomického oddelenia[103kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 14. apríl 2020, 11:29 hod. | Web@Social Media Administrator