Informatívna správa k projektu SZĽH – Malá ľadová plocha

hala1_565px

Rokovania mestských zastupiteľstiev počas opatrení Covid – 19 prebiehajú v obmedzených režimoch a za prísnych protiepidemiologických opatrení. Aj rokovania mestského zastupiteľstva v Hurbanove od marca 2020 rokujú vo veľkej sále kultúrneho doma a za dodržania usmernení Úradu verejného zdravotníctva a dodržania všetkých predpisov.

Na aprílovom rokovaní bola poslancom predložená INFORMATÍVNA SPRÁVA K PROJEKTU SZĽH – Malá ľadová plocha – Vytvorenie Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím, ktorý bude realizovaný z projektu “Podpora rozvoja športu“.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie primeraného a bezpečného priestoru pre športovanie detí, mládeže a rekreačných športovcov, ktorým je nenáročná multifunkčná športová plocha so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu v areáli bývalej ľadovej plochy v Hurbanove.

V I. etape projektu bude súčasťou dodávky zdroj chladu umiestnený v samostatnom kontajneri; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač, osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok a sada mantinelov na ohraničenie ihriska. Financovanie bude z pridelenej dotácie. Taktiež sa vybuduje podlažie pre osadenie hracej plochy s možnosťou chladenia, bočné základy pre osadenie mantinelu s prípravou na osadenie strešnej konštrukcie, základy pod zdroj chladu a základy pod kontajner s rolbou. Následne sa inštaluje hracia plocha, inštalujú sa inžinierske siete, chladenie a osvetlenie. Takto zhotovená stavba bude pripravená po kolaudácii pre užívanie ako multifunkčná športová plocha so zabudovaným chladením bez zastrešenia. Stavebné práce a inštalácia inžinierskych sietí budú hradené z rozpočtu Mesta Hurbanovo.

V II. etape sa mesto zaviazalo, že vybuduje zastrešenie nad multifunkčnou plochou do 2 rokov od dokončenia výstavby I. etapy.

Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na jednu multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 244 000 Eur bez DPH. Konkrétna cena vzíde z verejného obstarávania na výber zhotoviteľa predmetných prác. Verejné obstarávanie na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby I. a II. etapy ako aj následne realizátora I. etapy výstavby zabezpečí investor. Vyhotovenie projektovej dokumentácie k I. a II. etape ako i samotnú realizáciu výstavby I. a II. etapy financuje Mesto Hurbanovo z vlastných zdrojov. Investor a majiteľ multifunkčnej plochy je SZĽH Infra, s.r.o., – 100 % dcérska spoločnosť Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorej mesto zmluvne bezplatne alebo za symbolickú cenu (1 Euro/rok) prenajme predmetný pozemok na inštaláciu multifunkčnej plochy na dobu 10 rokov.

Termín realizácie výstavby je rok 2020.

V súčasnosti sa podpisuje zmluva na zabezpečenie elektrickej prípojky k ľadovej ploche súčasťou čoho je nutné realizovať vybudovanie novej transformačnej stanice v blízkosti ĽP. Na zabezpečenie realizácie novej trafostanice spoločnosť ZSE predbežne súhlasila, že stanicu ako i k nej potrebné podzemné vedenie vybuduje na vlastné náklady, nakoľko týmto vie zabezpečiť zároveň aj kvalitnejšiu dodávku elektrickej energie v mestskej časti Bohatá pre obyvateľstvo a prípadné firmy v uvedenej lokalite. Termín realizácie pripojenia je taktiež rok 2020.

Vo fotogalérii si viete pozrieť vizualizáciu objektu a rolbu.


Zverejnené dňa: 25. máj 2020, 10:19 hod. | Web@Social Media Administrator