Investičné aktivity Mesta Hurbanovo v období rokov 2014 – 2018

Vážení spoluobčania!

Máme za sebou štvorročný cyklus samosprávneho obdobia. Čas, za ktorý sa dá stihnúť veľa, ale určite nie všetko, čo by sme si všetci priali, aby sa za jedno volebné obdobie udialo. Práca pre verejnosť je veľmi rôznorodá, zložitá a zodpovedná, snaží sa zohľadniť mnohokrát nie rovnaké požiadavky každého občana danej komunity a zosúladiť ich s dikciou zákonodarných orgánov štátnej moci. Napriek občasnej nerovnosti názorov v mestskom zastupiteľstve vo vzájomnom vzťahu alebo celkovo vo vzťahu k samospráve, môžeme s určitosťou konštatovať, že uplynulé štyri roky sme vyplnili svedomitou prácou, usilujúc sa o spoločný prospech nášho mesta a jeho obyvateľov.

Teraz prinášame krátke zhrnutie nášho viditeľného spoločného úsilia. Tu treba povedať, že samotná činnosť samosprávy obsahuje prvky, ktoré sú v každodennom živote pre občanov nie celkom známe a viditeľné, ale sú pre zachovanie plynulej existencie daného spoločenstva dôležité a nevyhnutné. Na opísanie týchto prác teraz však priestor nie je, ale pevne verím, že aj tieto oblasti sú pre vnímavých občanov citeľné.


Prvé aktivity sa točili okolo kanalizácie, ktorej realizácia celkovo predstavuje cca 6.800.000 €. Práce začaté v roku 2013 sme úspešne dokončili v roku 2015 kedy sme aj skolaudovali 17,4 km dlhú kanalizačnú sieť a tým sme na 100 % pokryli kanalizačným vedením všetky ulice mestskej časti Hurbanova a Bohatej.

1-stavebne-prace-kanalizacia

popis: stavebné práce na kanalizácii

V tom istom roku sa realizovalo rozšírenie priemyselného parku – III. etapa, formou nenávratného finančného príspevku v hodnote cca 520.000 €.

Na rozšírenie vodovodnej siete v lokalite Baker sme čerpali úver 405.000 €, následne v roku 2015 sme na ďalšie rozširovanie vodovodu v ostatných lokalitách mesta získali dotáciu 215.000 € v roku 2016 – 200.000 €. Nakoľko finančné prostriedky nestačili na všetky ulice, pristúpili sme na dobudovávanie vodovodu aj z vlastných zdrojov.

Ku kamerovému systému, na ktorý sme v roku 2015 mali 10.000 eur, sme minulý mesiac získali opäť ďalších 10.000 € z Ministerstva vnútra SR a môžeme preto pristúpiť k jeho ďalšiemu rozšíreniu.

V roku 2015 sme mali možnosť kúpiť pre technické vybavenie mesta vozidlo – valník, nakoľko sme boli aj tu úspešní žiadatelia a dostali sme dotáciu 39.000 €. V roku 2015 prebehol architektonicko-historický výskum našej národnej kultúrnej pamiatky “Knižnice Mikuláša Thegeho Konkolyho ” s dotáciou 10.000 €, ku ktorej sme tiež minulý mesiac získali ďalších 20.000 € z Ministerstva kultúry SR a môžeme tak pristúpiť k vypracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná k realizácii obnovy a rekonštrukcie budovy.

Ďalej v roku 2015 sme zapojením verejných inštitúcií dokončili a schválili Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/-nevyhnutný strategický plán rozvoja mesta na roky 2014-2020.

Projekty realizované pomocou dotácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa týkali opravy plochej strechy telocvične ZŠ slov- získali sme 33.000€, ďalej výmeny časti okien na ZŠ s MŠ Á. Fesztyho -získaných 73.000 €.

dav

popis: obnovené priestory telocvične ZŠ na Konkolyho námestí

Následné stavebné úpravy telocvične ZŠ Á. Fesztyho predstavovali ďalšie získané dotácie v hodnote 54.000 € a 2400 € na vybavenie telocvične. Tieto práce prebehli v roku 2016, samozrejme každý projekt sa musí dofinancovať aj predurčenou čiastkou z rozpočtu mesta.

V roku 2017 sme ďalej reagovali na výzvy, bol vypracovaný projekt na telocvične oboch škôl na 340.000 €. Úspešná bola časť ZŠ slovenskej, kde sa z poskytnutých finančných prostriedkov zrealizovala kompletná výmena športového povrchu v telocvični a náraďovni. Polyuretánovou farbou sa vyznačili čiary pre jednotlivé športy. Boli vykonané aj súvisiace práce vrátane demontáže a spätnej montáže kotevných prvkov cvičebných náradí a vymaľovanie cvičebného priestoru. Telocvičňa bola začiatkom roku 2018 odovzdaná do užívania a okrem žiakov a učiteľov školy ju môžu využívať aj občania mesta pri voľnočasových aktivitách.

dav

popis: nová palubovka v telocvični ZŠ na Konkolyho námestí

V rokoch 2015-2017 sme cez MAS – Mikroregión Hurbanovo získali dotácie pre občianske združenia na organizovanie kultúrnych podujatí s využiteľnosťou aj pre mestské akcie v hodnote 8.000 €, na výmenu okien a dverí na budove Klubu dôchodcov Hurbanovo 4.000 €, na obnovu chodníka na Komárňanskej ulici (parkovisko) sme si prilepšili dotáciou 5.000 €.

Z Úradu NSK priebežne získavame dotácie na cestovný ruch, propagačné materiály, športové podujatia, oslavy Dňa detí. Úspešní sme boli aj pri prideľovaní dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok, na výmenu strešnej krytiny kaplnky pri pohrebnom mieste Mikuláša Thegeho Konkolyho sme si pomohli dotáciou 3000 €. Taktiež na knižnú publikáciu o pamätihodnostiach Hurbanova – 1.800 €.

Z Ministerstva vnútra v rámci programu “Prevencia proti kriminalite” máme 4.000 € k realizácii pre deti a mládež a na obnovu hasičskej zbrojnice sme doteraz získali 60.000 €.

dav

popis: obnova hasičskej zbrojnice v Hurbanove

V rámci cezhraničnej spolupráce – Interreg – budujeme projekt CULTPLAY – interaktívne multifunkčné ihrisko – 200.000 €- zámerom ktorého je revitalizácia verejného priestranstva – vybudovanie multifunkčného detského ihriska – na pozemku s parc. č.: 2807, k. ú.: Hurbanovo , sídlisko STRED. V rámci nej bude vybudovaná replika banskej ťažby typická pre obec Kisbér (Maďarsko). Z programu Interreg sme získali dotáciu aj na Projekt Bikesharing, kde bude vybudovaná cyklopožičovňa na Rybárskej ulici.

dav

popis: dokončuje sa nové interaktívne multifunkčné ihrisko na sídlisku Stred

Naše mesto bolo vybrané medzi 57 miest a obcí na Slovensku a oslovené na podanie projektu v rámci výzvy pre územia s maďarskou menšinou na Slovensku – Rozvoj materských škôl, ktorý vyhlásila Maďarská vláda cez nadáciu G. Bethlena. Hurbanovo získa 60.000.000 HUF na nadstavbu B pavilónu ZŠ s MŠ Á. Fesztyho.

O dotáciu sme sa uchádzali aj v rôznych nadáciách.

dav

popis: úprava parkoviska a výsadba ozdobnej zelene

Zo Slovenskej sporiteľne sme získali 5.759 eur na “rozkvitnuté pamiatky”, čo je viditeľné v parku pri zrekonštruovaných sakrálnych pamiatkach v Bohatej – Zvonica a Socha sv. Jána Nepomuckého. Bolo vysadených 5 stromov, trvalky, letničky a trávy, bol upravený terén, navozená nová vrstva zeminy a substrátu a povrch bol upravený vrstvou makadamu a mulčovacou kôrou. Zeleň bude v budúcnosti spĺňať funkciu ochrannú, ekologickú a v neposlednom rade aj estetickú.

Z ďalšej dotácie rozširujeme knižničný fond v mestskej knižnici o cca 100 kusov kníh.

Na obnovu futbalového štadiónu máme získaných 30.000 €.

Podali sme žiadosť na obnovu odborných učební oboch našich škôl, po cca 92.000 €, v súčasnosti čakáme na uvoľnenie finančných prostriedkov pre daný operačný program a následné podpísanie zmluvy.

Okrem opísaných tém máme spracované a podané aj ďalšie žiadosti s hotovou obsiahlou projektovou dokumentáciou, napr. Kultúrny Dom Hurbanovo (cca 1.000.000 €) a nákup technológie na zberný dvor (cca 175.000 €).

dav

popis: reštaurovaná socha sv. J. Nepomuckého a úprava parku okolo zvonice

Samozrejme okrem prác so získavaním dotácií prevádzame rôzne obnovy a údržby vo vlastnej réžii. Patria sem napríklad opravy sakrálnych pamiatok a krížov v cintorínoch a pri cestách, v spolupráci s Rímsko-katolíckou cirkvou sa po rokoch podarilo reštaurovať sv. J. Nepomuckého, získať dotáciu na opravu schodov vo Zvonici pri Kostole sv. Ladislava a sprístupniť ju tak aj pre turistické účely, ďalej výmena výplní vonkajších otvorov na našich objektoch, Klub dôchodcov Zelený Háj, Dom kultúry Bohatá, administratívne budovy mesta, izoláciu strechy a výmenu strešnej krytiny na objekte Klubu dôchodcov v Zelenom Háji. Vymenili sme vykurovacie telesá v našich budovách Mestského úradu (oboch), čiastočne aj v Cente voľného času, v Dome tradícií – čím usporíme náklady v zimnom období, v Zelenom Háji a v ďalšej jednej budove sme menili aj kotle. Obnovili sme autobusové zastávky v Zelenom Háji a Holanove. Upravili sme schodisko v centre voľného času a podlahy v závodnej kuchyni, popri bežnej údržbe našich objektov sme vymenili aj svietidlá na Mestskom úrade. Riešime každoročne vysprávky miestnych komunikácií. V Bohatej sme na budove Pošty vymenili výplne vonkajších otvorov a opravili, vynovili fasádu.

dav

popis: obnovená fasáda a výmena okien a dverí na budove Pošty v Bohatej

Spoločne s firmou DS Smith sme zachránili budovu bývalej školy v Bohatej, ktorá teraz slúži ako šijacia dielňa. Z vlastných zdrojov sme menili aj ďalšie okná v objekte ZŠ Á. Fesztyho na jedálni a kuchyni, ktoré boli v havarijnom stave, takisto sme upravili sociálne zariadenia v časti materskej školy. Podporili sme projekt na nastavenie nového systému výučby na tejto istej škole v hodnote cca 40.000 €.

Cez MV SR sme cez dotácie získali auto pre našu mestskú políciu, pre ktorú sme vytvorili aj nové priestory v centre mesta, bližšie k občanom . Mestská polícia bola od základov zreformovaná v zhode s požiadavkami a potrebami našej spoločnosti, v súčasnosti slúži 10 policajtov vrátane náčelníka a máme službou pokrytých 24 hodín denne. V chránenej dielni pracujú traja zamestnanci s kamerovým systémom.

Určite musím spomenúť aj tieto prínosy pre naše mesto : zakúpili sme sypač pre zimnú údržbu -14.500 €, vymenili sme strešnú krytinu na Poliklinike, začali sme s úpravou centrálnej zóny v okolí polikliniky- dlažby, parkové úpravy, info hodiny, parkovací systém-automat, opravili sme pamätník padlých hrdinov v Hurbanove, obnovili pomník pri hrobových miestach Ordódyovcov a Veľkého Kríža, taktiež časť oplotenia v cintorínoch v Bohatej. V Zelenom Háji sme spevnili plochy, chodníky, v Novej Trstenej opravili odkvapy na Dome smútku a oplotenie, vo Véku vyjednávame s majiteľom pozemkov pod a v okolí cintorína. Taktiež z našich úspor obnovujeme chodníky – zatiaľ stačilo na ulice 1.mája, Á. Fesztyho, Železničná, Komárňanská (cca 200m), časť pri artézke.

9-chodniky

popis: obnova chodníkov v Hurbanove

Prispeli sme na naše zariadenia , nákup vybavenia pre školské kuchyne – konvektomat a varný kotol. Prispievame každoročne na prímestskú dopravu na trase Hurbanovo-Nová Trstená (cca 3.600 €). Máme už vypracovaný aj Generel dopravného značenia, pre spoločenské organizácie a ich činnosť bolo vyčlenených asi 60.000 €.

10-skladky

popis: odstraňovanie čiernych skládok na území mesta

Odstránili sme ruinu budovy rodinného domu na ulici Malej, odkúpili pozemky v jeho okolí do vlastníctva mesta, nakúpili sme kontajnery 120 a 1100 litrové na TKO, drvíme BRO a stavebný odpad, funguje nám OZV Natur Pack – získali sme cca 30 tisíc eur na likvidáciu čiernych skládok, nakúpili sme špeciálne prístroje a zariadenia pre našich dobrovoľných hasičov, spolupracujeme s ÚPSVaR v Komárne a zamestnávame dlhodobo znevýhodnených uchádzačov, pracujeme na zmenách územného plánu podľa požiadaviek obyvateľov a podnikateľov mesta, vnímame projekt SMART CITIES ako celoplošne dôležitú stratégiu rozvoja miest, jednáme , školíme sa a získavame prehľad o nových možnostiach. Snažíme sa aj o získanie investícií do priemyselného parku, momentálne stavajú dve nové spoločnosti svoje výrobné haly. Máme rozbehnuté rokovania o ďalších investíciách, tu spomeniem aspoň modernizáciu verejného osvetlenia, výstavbu nájomných bytov a IBV, rekonštrukciu ľadovej plochy, domu seniorov Smaragd, Materskej školy slovenskej. Všetky tieto vízie sa nachádzajú už v praktickej rovine.

dav

popis: nové autobusové zastávky

Dôraz počas funkčného obdobia bol aj na zefektívnení práce Mestskom úrade, v rámci ktorého sme vytvorili ucelenú agendu referátu životného prostredia, ktoré pracuje usilovne a z jeho výsledkov spomenieme aspoň výsadbu zhruba 200 stromov.

sdr

popis: výsadba stromov a nový chodník na ulici 1. mája

Veľký dôraz sme kládli na hospodárenie mesta, aj z toho dôvodu sme niektoré investície vedeli realizovať až po nasporení dostatku finančných prostriedkov. Na porovnanie môžeme uviesť: hospodárenie k 31.12.2014 s prebytkom do rezervného fondu vo výške cca 182.000 € a 31.12.2017 celkový prebytok rozpočtu mesta bol vyše 479.000 €.

Snažila som sa o stručné zhrnutie výkonu samosprávy, ktoré naozaj nie je úplným náhľadom do jej celkovej činnosti. Každopádne sa vyžaduje tím zodpovedných ľudí milujúcich svoje mesto so všetkým, čo k nemu patrí. Nehovorila som tu o dôležitosti kultúrnej a intelektuálnej starostlivosti o naše spoločenstvo, ale hovorili sme o nej na iných miestach, je asi aj najviac viditeľná a je samozrejme nepostrádateľnou zložkou nášho kolektívneho života.

Na záver Vám, milí spoluobčania, vyslovujem za nás všetkých vďaku za Vašu dôveru a vyzývam Vás k účasti na blížiacich sa komunálnych voľbách, úprimne si želám, aby ste mali dostatočný prehľad a dostatok vhodných informácií, aby ste zodpovedne rozhodli o následnom smerovaní nášho mestečka.

Nakoľko Hurbanovský Malý Svet v tomto roku už viackrát nevyjde, prajem Vám všetkým pohodové, harmonické, pokojné a príjemné prežívanie všetkých sviatočných dní, ktoré v roku 2018 máme ešte pred sebou.

Mgr. Ildikó Basternák, primátorka mestaZverejnené dňa: 31. október 2018, 16:13 hod. | Web@Social Media Administrator