Mesto Hurbanovo a Obec Lovran podpísali Dohodu o partnerskej spolupráci | 31. marec 2017

Dňa 31. marca 2017 bola uzatvorená Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestom Hurbanovo a obcou Lovran (Chorvátska republika) s ktorou nás spája Árpád Feszty – slávny rodák z Hurbanova, ktorý zomrel 31.5.1914 v Lovrane.

 

Dohoda o partnerstve a spolupráci, predstavuje pre Hurbanovo a Lovran nový začiatok vytvárania a posilnenia vzťahov medzi inštitúciami, organizáciami, asociáciami ako aj individuálnymi osobami, pôsobiacimi v našich oblastiach. Posilnenie partnerstva a vzájomnej spolupráce sa môže realizovať v rôznych oblastiach prostredníctvom vzájomných aktivít. Cieľom tejto dohody je prostredníctvom vzájomnej partnerskej spolupráce vytvárať priaznivé podmienky pre vzájomný rozvoj, podporu a implementáciu programu na rozvoj priateľstva a spolupráce na miestnej, regionálnej či dokonca vyššej úrovni medzi dotknutými krajinami ako aj dvojstranná spolupráca a rozvoj na regionálnej úrovni v rámci Európskej Únie. 

Lovran-photo


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

Dokumenty:

Zmluva o Partnerskej spolupráci Mesta Hurbanovo a Obce Lovran [156kB, .pdf]


Zverejnené dňa: 10. máj 2017, 16:37 hod. | Web@Social Media Administrator