Mesto Hurbanovo, vďaka dotácii z NSK, zrealizovalo II. etapu obnovy našej národnej kultúrnej pamiatky „Kaplnka a krypta rod. Konkoly“

Mesto Hurbanovo, vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja a výzvy zameranej na obnovu národných kultúrnych pamiatok „Zachráňme kultúrne pamiatky“, získalo v roku 2020 dotáciu na realizáciu II. etapy obnovy NKP s názvom „Kaplnka a krypta rod. Konkoly“ vo výške 4000,00 Eur. Mesto sa spolupodieľalo na financovaní reštaurátorských prác. Celkové náklady na reštaurovanie činili čiastku 6480,00 Eur. Cieľom projektu boli reštaurátorské práce na pieskovcových prvkoch hrobky, tabernákulí, podľa dobových analógií.

Práce pozostávali z prvotnej demontáže ťažkých, vyše pol metra vysokých a 100-kg ťažkých pieskovcových tabernákulí, odstránenia povrchových depozitov, spevnenia kamennej hmoty, dopĺňania absentujúcich tvarových prvkov v umelom kameni, modelačných rekonštrukcií, osadenia a záverečnej hydrofobizácie.

Tabernákulum je pojem označujúci eucharistický svätostánok, určený pre uloženie nádob s Eucharistiou priamo na oltár v kostole. V tomto prípade však tabernákulá boli osadené na murovaných podstavcoch po oboch stranách pamätných tabúľ.


Obnova národnej kultúrnej pamiatky sa realizovala s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.


„Pohrebná kaplnka s areálom“

Pohrebná kaplnka s areálom je národná kultúrna pamiatka č. NKP 11544. Tvoria ju celkovo 4 objekty, ktoré sú zároveň tiež kultúrnymi pamiatkami, a to: pohrebná kaplnka, krypta, 3x náhrobník, plot. Postavená bola v roku 1851 v umeleckom štýle a slohu historizmu a slúžila ako pohrebná kaplnka veľmi významnej rodine Thege Konkoly. Zaužívaný názov NKP je Kaplnka a krypta rod. Konkoly.

Pohrebná kaplnka v súčasnosti slúži predovšetkým ako symbol zdôrazňujúci dôležitosť vedeckého a osobnostného prínosu meteorológa, fyzika, astronóma a zakladateľa najmodernejšieho meteorologického observatória v Uhorsku, Dr. Mikuláša Konkoly – Thege. Každoročne sa tu pri príležitosti spomienkových slávností a počas významných kultúrnych podujatí (Kultúrne dni Hurbanovo, Deň tradícií, Posvätenie nového chleba a pod.) konajú omše a kultúrno-spoločenské akcie. Je súčasťou múzejných výkladov SÚH – Múzea Mikuláša Thege-Konkolyho v Hurbanove a navštevovaná jeho turistami. Pohrebná kaplnka bola zaradená medzi pamiatky mesta, ktoré sú súčasťou Turistického náučného chodníka.

Náhrobok Miklósa (Mikuláša) Konkoly-Thegeho (1842-1916), významného astronóma, zakladateľa hurbanovskej hvezdárne, sa nachádza v areáli pohrebnej kaplnky a krypty rodiny na južnom okraji mesta Hurbanovo.

Podzemná krypta pochádza z obdobia štvrtej štvrtiny 19. st. Je postavená v duchu dobového eklekticizmu. Architektúru predstavuje nízka nadzemná murovaná stavba ukončená klenbovými štítovými uzávermi. Východné zaklenutie predstavuje dnes už zamurovaný vstup do krypty. Štítové polia ako i murovaný obvod zastrešuje rad priečne kladených, na hranách zaoblených dekoratívnych tehál. Západné nárožie je po stranách zvýraznené štvorbokými podstavcami nesúcimi gotizujúce kamenné tabernákulá, pôvodne obohatené pravdepodobne fiálovými nádstavcami alebo kovanými svietnikmi. Stavbu zastrešuje oblý zemitý val s nízkou vegetáciou.

Komplex náhrobných stél predstavuje historizujúci kamenný náhrobník Konkoly Elek Thege, 4. štrv. 19. st., historizujúci kamenný náhrobník Konkoly Miklós Thege, 4. štrv. 19. st., historizujúci kamenný náhrobník Konkoly Feri Thege, 4. štrv. 19. st.

Objekt je oplotený kovovým plotom, tvoreným z liatinových a kovaných dielov obklopujúcich architektúru hrobky.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 18. december 2020, 10:15 hod. | Web@Social Media Administrator