Miestna občianska poriadková služba II. Hurbanovo

podpora-post

Hlavný cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
 
Trvanie projektu: 07/2021 – 09/2022
Nenávratný fin. príspevok:  60 830,17 EUR
Typ projektu: Dopytovo orientovaný projekt
   
Riadiaci orgán:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje doručil Mestu Hurbanovo dňa 11.01.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba II. Hurbanovo“, kód žiadosti NFP312080BIR7. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 60 830,17 Eur, pričom celkové náklady projektu redstavujú sumu 64 031,76 €.

Mesto Hurbanovo v rámci projektu Miestna občianska poriadková služba II. Hurbanovo vytvorilo 4 člennú miestnu občiansku poriadkovú službu na plný úväzok s pôsobnosťou na území Mesta Hurbanovo. Trvanie projektu je od 07/2021 do 09/2022. Cieľovou skupinou sú príslušníci marginalizovanej rómskej komunity.

Úlohou členov MOPS II. Hurbanovo je aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v meste Hurbanovo k zlepšeniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých.

Členovia MOPS II. Hurbanovo majú príslušníkov komunít podnecovať k ochrane životného prostredia a nevytváraniu čiernych skládok odpadu. Zabezpečujú aj bezpečnosť školopovinných detí, hlavne počas ich odchodu do a zo školy, zabezpečovaním ich bezpečného prechodu cez cestu a upozorňovaním detí na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, čím ich budú vychovávať a učiť určitým pravidlám. Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby majú za úlohu predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby kontaktovať Mestskú alebo štátnu políciu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje


Zverejnené dňa: 29. marec 2022, 9:32 hod. | Web@Social Media Administrator