Miestne občianske a preventívne služby v Hurbanove

top-banner-web-565

Hlavný cieľ projektu: Poskytovanie individualizovanej podpory preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a k zlepšeniu občianskeho spolunažívania a podpora vzdelávania a zamestnanosti marginalizovanej rómskej komunity s predpokladom ich dlhodobého uplatnenia na trhu práce aj prostredníctvom realizácie aktivít MOaPS v spolupráci s pracovníkmi zo sociálneho poradenstva, mestskou políciou, Policajným zborom SR, vzdelávacími inštitúciami a Mestom Hurbanovo.
   
Trvanie projektu: 05/2024 – 10/2026
Celkový rozpočet:  327 672,70 Eur
Miera spolufinancovania:  85% / 15% / 0% (ESF+, ŠR, Prijímateľ)
   
Fond: Európsky sociálny fond plus (ESF+)
Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko doručil Mestu Hurbanovo dňa 08.04.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Miestne občianske a preventívne služby v Hurbanove“, kód projektu 401406DKH6. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 327 672,70 Eur, pričom miera spolufinancovania bola stanovená pomerom príspevku 85% z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) a 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spolufinancovanie zo strany prijímateľa dotácie Mesta Hurbanovo sa nevyžaduje.

Mesto Hurbanovo v rámci projektu Miestne občianske a preventívne služby v Hurbanove (akronym: MOaPS Hurbanovo) vytvorilo 8 člennú občiansku hliadku s pôsobnosťou na území Mesta Hurbanovo. Trvanie projektu je od 05/2024 do 10/2026. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia z MRK a obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK.

Cieľom projektu je podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ochrana vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, zníženie kriminality, záškoláctva, sociálno-patologických javov a zníženie chudoby. Snahou mesta je komplexný prístup k riešeniu nevyhovujúcej a kritickej situácie miestnej rómskej komunity.

Úlohou členov MOaPS Hurbanovo je aktívnou účasťou, kontrolou, osvetou, edukáciou a najmä osobným príkladom preventívne spolupôsobiť pri zabezpečovaní dodržiavania verejného poriadku, ochrany životného prostredia a verejného a súkromného majetku pred poškodením. Upozorňujú na protispoločenskú činnosť; kontrolujú pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov; kontrolujú dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí požiar; monitorujú a nahlasujú prípady nelegálnych skládok a odberu elektrickej energie; sledujú a hlásia pohyb cudzích osôb alebo motorových vozidiel na území mesta; spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi mesta, mestskou políciou, Policajným zborom SR a ostatnými zamestnancami mestského úradu.

Projekt svojimi aktivitami prispieva k princípom desegregácii, degetoizácii a destigmatizácii MRK.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci programu Slovensko.


Zverejnené dňa: 17. máj 2024, 15:06 hod. | Web@Social Media Administrator