Mesto Hurbanovo získalo dotáciu na projekt so zameraním na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Nám. Konkolyho–Thege č. 2

moderna-ucebna-loga

publicita-plagat-zs-konkolyho

Mesto Hurbanovo a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Nitrianskym samosprávnym krajom podpísali dňa 17. 07. 2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 91.734,66 EUR pre projekt „Moderná učebňa – moderná škola ZŠ Nám. Konkolyho-Thege 2“; kód projektu 302021I831.

Operačný program: IROP,
Spolufinancovaný: Európskym fondom regionálneho rozvoja
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 96.562,80 €, spoluúčasť Mesta Hurbanovo predstavuje sumu 4.828,14 €.

Zámerom projektu Moderná učebňa – moderná škola ZŠ Nám. Konkolyho–Thege č.2 je prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách, najmä posilnením odborných učební a realizáciou vzdelávacích prvkov zameraných na prepájanie teoretického a praktického vyučovania a taktiež rozvoj materiálno – technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební – IKT a prírodovednej) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ukončenie projektu 08/2020.


Zverejnené dňa: 4. september 2019, 13:57 hod. | Web@Social Media Administrator