Nová šanca na trhu práce

nova-sanca-na-trhu-prace

Mesto Hurbanovo podalo žiadosť o NFP  z Európskeho sociálneho fondu na projekt v rámci Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK s názvom „Nová šanca na trhu práce“. Cieľom projektu je zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny obyvateľstva a vytvorenie pracovných miest a zabezpečenia zamestnania pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov marginalizovaných komunít (MRK). Pri realizácii projektu sa jedná o vytvorenie pracovných miest:

 

  1. Záhradník – vytvorenie 3 nových pracovných miest na úseku služieb pri Meste Hurbanovo
  2. Pomocný murár – vytvorenie 1 pracovného  miesta na úseku služieb pri Meste Hurbanovo
  3. Manažér podujatí mesta – vytvorenie 1 pracovného miesta pri Meste Hurbanovo. Doba trvania projektu je 12 mesiacov.
  4. Tútor – obsadenie 1 pracovného miesta na dobu 9 mesiacov. Tútor bude zamestnanec Mesta Hurbanovo.

Od realizácie projektu sa očakáva skvalitnenie práce na objektoch mesta, zlepšenie všeobecnej čistoty verejných priestranstiev a tým zlepšenie estetického vzhľadu mesta. Zníži sa aj nezamestnanosť  v meste obyvateľov z radov MRK, ktoré by malo byť kladnou motiváciou a zlepšenie vzťahov medzi majoritou a minoritou obyvateľov mesta.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 45 175,31 €, z ktorej mesto obdržalo 95 %, t.j. sumu 42 916,54 € a vlastné zdroje mesta sú vo výške  5 %, t.j. 2 258,77€.

Dokumenty:

  Formulár príkladov dobrej praxe ESF.pdf (69 kB)


Zverejnené dňa: 2. marec 2015, 14:34 hod. | Web@Social Media Administrator