Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, Ústredným krízovým štábom SR, Krízovým štábom mesta Hurbanovo a primátorom mesta Hurbanovo k 13.03.2020

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020

 • Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí.
 • Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia do Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. a to na dobu 14 dní.
 • Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:
  • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
  • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
  • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov
  • posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
  • rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom a strojvodcom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali respirátory FFP2 alebo FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP3, ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

Termín: od 13.03.2020 od 7.00 do odvolania

Osoby, na ktoré sa vzťahuje predmetné opatrenie sú povinné:

 • sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
 • zdržať sa cestovania,
 • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
 • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava

Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Karanténa

Povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) – nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur.

Školy

 • od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti
 • posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy

Hranice

Veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.

Voľnočasové aktivity

 • od 13. marca – zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov,
 • zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá,
 • pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur,
 • zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach.

Nakupovanie

 • počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky
 • pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej

Služby pre občanov

 • obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne,
 • obmedzenie fungovanie sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky,
 • špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne.

Preventívne opatrenia primátora mesta Hurbanovo prijaté dňa 10.3.2020 na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19

Primátor mesta Hurbanovo v zmysle § 4 ods. 3) písm. h) zákona č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu zo dňa 9.3.2020 a operatívnej porady primátora mesta s vedúcimi zamestnancami organizácií zriadených Mestom Hurbanovo zo dňa 10.3.2020 na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, prijal preventívne opatrenia týkajúce sa mesta Hurbanovo s platnosťou od 10.03.2020 predbežne do 23.03.2020 nasledovne:

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Z toho dôvodu primátor mesta ďalej:

 • zakazuje všetky mestské kultúrne, spoločenské a športové podujatia na území mesta Hurbanovo,
 • na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sú zakázané návštevy v zariadení pre seniorov Smaragd, ako aj v DDS Magnólia v Hurbanove,
 • zakazuje prenajímanie priestorov vo vlastníctve mesta, ako aj školských zariadení na spoločenské, kultúrne a športové aktivity,
 • nariaďuje uzatvorenie mestskej knižnice,
 • zakazuje organizovanie výletov, zájazdov a exkurzií všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo,
 • nariaďuje uzatvorenie klubov dôchodcov a ruší krúžkové činnosti vykonávané Centrom voľného času,
 • odporúča športovým klubom a organizáciám zvážiť tréningový proces najmä v mládežníckych kategóriách,
 • nariaďuje riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo vo zvýšenej miere sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa usmernení Ministerstva školstva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, zároveň zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • riaditeľom škôl a školských zariadení odporúča počas prestávok a činnosti školského klubu nezlučovať deti z rôznych tried do spoločného priestoru,
 • riaditeľovi Základnej umeleckej školy odporúča udeliť riaditeľské voľno v dňoch od 11.3.2020 do 13.3.2020,
 • riaditeľke Materskej školy Hurbanovo, Nový diel a riaditeľovi ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM Hurbanovo, Športová, nariaďuje sprísniť ranný filter detí pri nástupe do materskej školy a ak dieťa javí príznaky ochorenia postupovať v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SR a dieťa neprijať do výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • v zmysle osobitných opatrení nariaďuje vykonávať činnosť Mestského úradu v Hurbanove výlučne počas stránkových hodín a obmedziť osobný kontakt, z toho dôvodu žiada srtránky aby mestský úrad navštívili osobne len v nevyhnutých prípadoch a využili prednostne elektronickú a telefonickú komunikáciu,
 • odporúča Spoločnému stavebnému úradu a Spoločnému školskému úradu Hurbanovo obmedziť vykonávanie miestneho šetrenia,
 • odporúča verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, nákupné centrá atď.,
 • odporúča verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä postup pri návrate zo zahraničia z rizikových oblastí, kde Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča kontaktovať lekára telefonicky a nechodiť k lekárovi osobne.

Všetko o aktuálnej situácii na Slovensku, spolu s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na odkaze: www.uvzsr.sk/covid-19/

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe Ministerstva zdravotníctva Slovenskeje republiky www.health.gov.sk.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, Ústredným krízovým štábom SR, Krízovým štábom mesta Hurbanovo a primátorom mesta Hurbanovo k 13.03.2020: [152kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. marec 2020, 15:49 hod. | Web@Social Media Administrator