Práce na nadstavbe ZŠ a MŠ s vyuč. jazykom maďarským Hurbanovo sa blížia ku koncu

773x263_nadstavba_zs_s_ms_VJM


Mesto Hurbanovo týmto informuje svojich obyvateľov, že sa stavba „Nadstavba ZŠ a MŠ s vyuč. jazykom maďarským Hurbanovo“, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Bethlen Gábor Alap sa blíži ku koncu. Cieľ projektu je podpora štvrtej etapy programu rozvoja materských škôl v Karpatskej kotline – podpora rozvoja materskej školy v Hurbanove. Výška podpory od Poskytovateľa predstavovala 79.200.000,- Ft, t.j. 214.245,14 EUR nenávratného finančného príspevku.


Predmetný projekt rieši nadstavbu 3.NP B pavilónu jestvujúcej budovy ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na parcele č. 1380 v katastri mesta Hurbanovo. Dôvodom zásahových prác je priblíženie sa k súčasným požiadavkám platných noriem a zákonných predpisov, ako aj rozšírenie kapacity.

Po zrealizovaní navrhovaných opatrení vznikne zmodernizovaná budova, ktorá bude spĺňať ako funkčné tak aj estetické požiadavky súčasnej doby. Predmetná nadstavba rozšíri kapacity miestnej materskej školy o 2 triedy s príslušenstvom a v ostatnej časti sa vytvorí výstavná sála pre rôznorodé využitie.

Na 3. podlaží budú situované oddelené priestory využívané na účely ZŠ aj MŠ – príručné sklady, sociálno-hygienické priestory pre návštevníkov výstavnej sály, 2 triedy pre žiakov MŠ, denná miestnosť pre žiakov MŠ, spálňa pre žiakov, kabinety pre učiteľky, sociálno-hygienické priestory oddelene pre žiakov MŠ, výstavná sála a ďalšie miestnosti.


Fotogaléria

 


Zverejnené dňa: 22. február 2023, 15:20 hod. | Web@Social Media Administrator