Informácia o voľnom pracovnom mieste – Informatik, Mesto Hurbanovo

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Informatik:

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo
  Komárňanská 91
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Silvia Fejesová
  sekretariát primátora mesta
  mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
  +421 (0)35 3700 205
Pracovné miesto: Informatik
Pracovná oblasť: samospráva
Náplň (druh) práce:

Podpora a chod:

 • operačných systémov, inštalácia, konfigurácia a správa služieb (Windows Active Directory, MS OFFICE, Office 365, MS AZURE),
 • sieťových prvkov vrátane inštalácie sieťových prvkov WIFI, LAN,
 • prevádzky mestskej optickej siete
 • správy kamerového systému MsP (IP kamery),
 • serverových operačných systémov, inštalácia, konfigurácia a správa ich služieb (Windows Server, SQL Server, MS Exchange),
 • podpora koncového užívateľa na úrovni operačných systémov a sieťovej konektivity, inštalácia, konfigurácia a správa staníc, zariadení v sieti (Windows, tlačiarne, Multifunkčné zariadenia, IP telefóny ),
 • zálohovanie dát cez existujúce backup riešenie a kontrola záloh,
 • web administrátor (WordPress),
 • špecifikácia požiadaviek na dodávateľa koncových užívateľských zariadení a periférií,
 • návrh, plán a rozvoj IT riešení a infraštruktúry vo zverených oblastiach,
 • správa GDPR a kybernetickej bezpečnosti organizácie.
Miesto výkonu práce: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Základná zložka mzdy (v hrubom): 900,00 € za mesiac
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovný čas: denne 7:30 – 15:30 hod.
Dátum nástupu: ihneď
Forma sprostredkovanie: pohovor

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • dĺžka praxe aspoň 2 roky.

Ďalšie vzdelanie:

 • anglický jazyk – elementárna A1 a A2,
 • vodičské oprávnenie skupiny B.

Zručnosti, schopnosti (ďalšie požiadavky):

 • analyzovanie a riešenie problémov,
 • technická gramotnosť,
 • vnútorná stabilita,
 • tímová práca,
 • spoľahlivosť.

Uprednostňujeme:

 • prax v oblasti verejnej alebo štátnej správy,
 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania (IT, grafik).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ponúkané výhody:

plat zamestnanca sa stanovuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je možné priznať osobný príplatok.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Informatik”, zašlite poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní písomne, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Informatik[103kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 24. január 2020, 9:00 hod. | Web@Social Media Administrator