Informácia o voľnom pracovnom mieste – Zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o štyroch voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu Zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby:

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo
  Komárňanská 91
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Silvia Fejesová
  sekretariát primátora mesta
  mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
  +421 (0)35 3700 205
Pracovné miesto: Zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby
Pracovná oblasť: samospráva
Počet voľných pracovných miest: 2
Náplň (druh) práce:

» dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku » upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie » ochrana maloletých a mladistvých » ochrana životného prostredia, zdravia a života » dohliadanie na poriadok a bezpečnosť v meste » riešenie situácií medzi osobami marginalizovaných rómskych komunít a majoritou

Miesto výkonu práce: Mesto Hurbanovo, 947 01 Hurbanovo
Základná zložka mzdy (v hrubom): 520,00 € za mesiac
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu určitú (22 mesiacov)
Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax
Pracovný čas: 7:00 – 14:30 / 14:30 – 22:00
Práca na zmeny: dvojzmenná
Dátum nástupu: 1. august 2019
Forma sprostredkovanie: pohovor
Termín uzávierky podávania prihlášok: 25. júl 2019 (vrátane)

Požadované vzdelanie:

 • ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (“školský zákon”).

Ďalšie požiadavky:

 • vek minimálne 18 rokov
 • uchádzač o zamestnanie nesmie byť právoplatne odsúdený za
  • trestný čin podľa “1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu” Trestného zákona 300/2005 Z. z.
  • akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona 300/2005 Z. z.
 • zdravotná a psychická spôsobilosť,
 • fyzická zdatnosť,
 • komunikatívnosť.

Zručnosti, schopnosti:

 • znalosť maďarského a rómskeho jazyka je výhodou,
 • znalosť miestnych pomerov obyvateľov cieľovej skupiny je výhodou,
 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia je výhodou,
 • motivácia pre prácu s komunitou ohrozenou sociálnym vylúčením,
 • spoľahlivosť,
 • sebaovládanie,
 • asertivita.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby”, zasielajte najneskôr  do 25. júla 2019 poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní písomne, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Zamestnanec miestnej občianskej poriadkovej služby[49kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 27. jún 2019, 13:00 hod. | Web@Social Media Administrator