Informácia o voľnom pracovnom mieste – Pracovník riešenia právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, Mesto Hurbanovo

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Pracovník riešenia právnych vzťahov k nehnuteľnostiam:

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo
  Komárňanská 91
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Silvia Fejesová
  sekretariát primátora mesta
  mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
  +421 (0)35 3700 205
Pracovné miesto: Pracovník riešenia právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
Pracovná oblasť: samospráva
Náplň (druh) práce: zisťovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam; vykonávanie úkonov súvisiacich s prenájmom odpredajom majetku mesta alebo kúpou nehnuteľností; vyhotovovanie nájomných a kúpnopredajných zmlúv; spolupráca s katastrom nehnuteľností; podávanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností; príprava podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva v majetkovoprávnej oblasti; vydávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu
Miesto výkonu práce: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Základná zložka mzdy (v hrubom): 702,50 € za mesiac
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovný čas: denne 7:30 – 15:30 hod.
Dátum nástupu: 1. február 2020
Forma sprostredkovanie: pohovor

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • dĺžka praxe aspoň 3 roky

Zručnosti, schopnosti (ďalšie požiadavky):

 • práca s Microsoft Office (word, excel, outlook) – pokročilý
 • vodičské oprávnenie skupiny B
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ponúkané výhody:

plat zamestnanca sa stanovuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k tarifnému platu prináleží 15 % – né zvýšenie a je možné priznať osobný príplatok

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Pracovník riešenia právnych vzťahov k nehnuteľnostiam”, zašlite poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní písomne, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Pracovník riešenia právnych vzťahov k nehnuteľnostiam[103kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 2. december 2019, 11:48 hod. | Web@Social Media Administrator