Premena tradičných škôl na moderné v meste Hurbanovo

Miesto realizácie projektu : ZŠ, Konkolyho- Thege 2, 947 01 Hurbanovo ZŠ s MŠ Á.F. s vjm, Športová 7, 947 01 Hurbanovo
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Termín zahájenia projektu: 10/2009
Termín ukončenia projektu: 09/2011
Mesto Hurbanovo ako zriaďovateľ dvoch ZŠ pôsobiacich na jeho území podalo v januári 2009 žiadosť o nenávratný finančný príspevok k uvedenému projektu. Projekt bol schválený – celkové výdavky projektu 126 916,95 €. Cieľom predkladaného projektu je uskutočni? obsahovú prestavbu vzdelávania na základných školách v meste Hurbanovo predovšetkým inováciou obsahu a metód vzdelávania. Prestavba vzdelávania sa uskutoční prostredníctvom tvorby a implementácie školských vzdelávacích programov v súlade s platnou legislatívou.Po ukončení realizácie aktivít projektu budú ma? uvedené ZŠ : vypracované školské vzdelávacie programy ISCED1 ISCED2 pre všetky ročníky a predmety, inovované učebné plány a osnovy, inovované didaktické prostriedky, potrebné pre kvalitný priebeh vyučovacieho procesu a vyškolených pedagógov v oblasti tvorby ŠkVP a využívania inovatívnych foriem vzdelávania.Premena tradičnej školy na modernú nebude realizované ako jednorázová aktivita, ale ako kontinuálny proces , ktorého cieľom bude , aby jednotlivé školy prispôsobovali svoju činnos? regionálnym podmienkam a prispievali k neustálemu rastu vzdelanostnej a osobnostnej úrovne svojich absolventov a dokonale ich pripravili pre ďaľšie štúdium.


Zverejnené dňa: 11. marec 2010, 9:35 hod. | Web@Social Media Administrator