Preventívne opatrenia primátora mesta Hurbanovo prijaté dňa 10.3.2020 na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19

Primátor mesta Hurbanovo v zmysle § 4 ods. 3) písm. h) zákona č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu zo dňa 9.3.2020 a operatívnej porady primátora mesta s vedúcimi zamestnancami organizácií zriadených Mestom Hurbanovo zo dňa 10.3.2020 na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, prijal preventívne opatrenia týkajúce sa mesta Hurbanovo s platnosťou od 10.03.2020 predbežne do 23.03.2020 nasledovne:

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR číslo OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Z toho dôvodu primátor mesta ďalej:

 • zakazuje všetky mestské kultúrne, spoločenské a športové podujatia na území mesta Hurbanovo,
 • na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sú zakázané návštevy v zariadení pre seniorov Smaragd, ako aj v DDS Magnólia v Hurbanove,
 • zakazuje prenajímanie priestorov vo vlastníctve mesta, ako aj školských zariadení na spoločenské, kultúrne a športové aktivity,
 • nariaďuje uzatvorenie mestskej knižnice,
 • zakazuje organizovanie výletov, zájazdov a exkurzií všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo,
 • nariaďuje uzatvorenie klubov dôchodcov a ruší krúžkové činnosti vykonávané Centrom voľného času,
 • odporúča športovým klubom a organizáciám zvážiť tréningový proces najmä v mládežníckych kategóriách,
 • nariaďuje riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo vo zvýšenej miere sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa usmernení Ministerstva školstva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, zároveň zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • riaditeľom škôl a školských zariadení odporúča počas prestávok a činnosti školského klubu nezlučovať deti z rôznych tried do spoločného priestoru,
 • riaditeľovi Základnej umeleckej školy odporúča udeliť riaditeľské voľno v dňoch od 11.3.2020 do 13.3.2020,
 • riaditeľke Materskej školy Hurbanovo, Nový diel a riaditeľovi ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM Hurbanovo, Športová, nariaďuje sprísniť ranný filter detí pri nástupe do materskej školy a ak dieťa javí príznaky ochorenia postupovať v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SR a dieťa neprijať do výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • v zmysle osobitných opatrení nariaďuje vykonávať činnosť Mestského úradu v Hurbanove výlučne počas stránkových hodín a obmedziť osobný kontakt, z toho dôvodu žiada srtránky aby mestský úrad navštívili osobne len v nevyhnutých prípadoch a využili prednostne elektronickú a telefonickú komunikáciu,
 • odporúča Spoločnému stavebnému úradu a Spoločnému školskému úradu Hurbanovo obmedziť vykonávanie miestneho šetrenia,
 • odporúča verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, nákupné centrá atď.,
 • odporúča verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä postup pri návrate zo zahraničia z rizikových oblastí, kde Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča kontaktovať lekára telefonicky a nechodiť k lekárovi osobne.

Všetko o aktuálnej situácii na Slovensku, spolu s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na odkaze: www.uvzsr.sk/covid-19/

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe Ministerstva zdravotníctva Slovenskeje republiky www.health.gov.sk.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Opatrenia Primátora mesta Hurbanovo zo dňa 10.3.2020 [152kB, .PDF]

Oznam hlavného hygienika SR [116kB, .PDF]

Usmernenie hlavného hygienika SR – karanténa, 09.03.2020 [228kB, .PDF]

Rozhodnutie – zákaz hromadného podujatia – verejná vyhláška [98kB, .PDF]

Rozhodnutie – karanténa – verejná vyhláška [119kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 11. marec 2020, 11:10 hod. | Web@Social Media Administrator