Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

zateplovanie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://bit.ly/2sFPzEM) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 (http://bit.ly/2tEzcdc) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Predkladanie žiadostí je možné od 1. augusta 2017.

Príspevok možno poskytnúť ak:

 • sú pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,
 • pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,
 • je splnené hygienické kritérium zodpovedajúce slovenskej technickej norme,
 • zateplenie rodinného domu bolo uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
 • zateplenie rodinného domu zrealizoval zhotoviteľ, ktorý má na tepelnoizolačný systém podľa predchádzajúcej zarážky správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,
 • práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014,
 • na zateplenie rodinného domu nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.,
 • žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti,
 • rodinný dom spĺňa nasledujúce podmienky ak:
  • kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že rodinný dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred realizáciou jeho zateplenia,
  • celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
  • nachádza sa na území Slovenskej republiky a
  • je využívaný výlučne na bývanie.

Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok po realizácii zateplenia rodinného domu alebo pred realizáciou zateplenia rodinného domu.

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
 • je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie a
 • je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku.
Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 8 800 eur.

Výška príspevku sa určí ako súčet príspevku stanoveného:

 1. v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií (najviac 7 000 eur) a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu (najviac 1 000 eur) do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 8 000 eur, podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z. a
 2. z oprávnených a uhradených nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie energetického certifikátu a za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie, najviac však v sume 800 eur.
Oprávnené náklady sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú lodžia, balkón a prekrytie vstupu a náklady za výmenu zdroja tepla.

Do oprávnených nákladov sa započítavajú náklady za výmenu zdroja tepla, ak tieto neboli uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie a vymenený zdroj tepla je zaradený do triedy energetickej účinnosti A alebo lepšej.

Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

500 žiadostí (slovom päťsto žiadostí)
 • Termín na začatie podávania žiadostí o príspevok: 1. august 2017.
 • Termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok: naplnením počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok uvedeného v bode 7 výzvy (počet 500), najneskôr však 31. októbra 2017.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Výzva č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Zoznam príloh potrebných k podaniu žiadosti pred realizáciou zateplenia rodinného domu

Zoznam príloh potrebných k podaniu žiadosti po realizácii zateplenia rodinného domu

Zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia

VZOR – Písomný súhlas spoluvlastníkov s podaním žiadosti a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku

VZOR – Plnomocenstvo manžela alebo manželky na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania

VZOR – Súpis faktúr


Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke:
www.zatepluj.sk


Zverejnené dňa: 9. august 2017, 9:59 hod. | Web@Social Media Administrator