Projekt na prevenciu kriminality

„Projekt podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“
Mesto Hurbanovo a Obvodný úrad Nitra podpísali dňa 30. 04. 2012 zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality pre projekt „Prevencia kriminality v meste Hurbanovo vybudovaním kamerového a monitorovacieho systému – I. etapa“ vo výške 8.000,- EUR.

 

Cieľom projektu bolo
• Prevencia kriminality a protispoločenskej činnosti
• Zvýšenie bezpečnosti a životnej úrovne obyvateľov a návštevníkov mesta, ako aj ochrana súkromného a mestského majetku
• Zníženie počtu protiprávnych konaní a zvýšenie počtu objasnených priestupkov / protiprávnych konaní
• Šírenie osvety medzi obyvateľmi mesta
V prvej etape sa vybudovalo riadiace centrum na MsP Hurbanovo, 2 rotačné farebné kamery, s podporou nočného videnia a 3 stacionárne kamery. Celkové finančné náklady na I. etapu činili cca 11.000,- EUR

 

„Prevencia kriminality v meste Hurbanovo vybudovaním kamerového a monitorovacieho systému – II. etapa“
V rozširovaní kamerového a monitorovacieho systému v našom meste sme boli úspešní i v roku 2013. Podarilo sa nám v II. etape vybudovať ďalšie tri rotačné kamery. Zároveň sa zriadila v sídle Mestskej polície Hurbanovo chránená dielňa, kde sú dvaja zamestnanci, ktorí obsluhujú kamerový systém. K realizovaniu II. etapy nám pomohla získaná dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Poskytovateľom dotácie vo výške 10.000,- EUR bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Obvodný úrad Nitra. Celkové finančné náklady na II. etapu činili cca 13.000,- EUR


Zverejnené dňa: 31. január 2013, 9:56 hod. | Web@Social Media Administrator