Rekonštrukcia chodníkov v meste Hurbanovo na Žitavskej ulici a na ulici Športovej v celkovej dĺžke 498,5 m

Logo_Mikroregion_long


Mesto Hurbanovo realizovalo projekt s názvom „MAS – oprava chodníkov“. Hlavným cieľom projektu je vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie určitého druhu infraštruktúr malých rozmerov a taktiež podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Predmetný projekt rieši rekonštrukciu chodníkov v meste Hurbanovo. Rekonštrukcia spočíva v oprave existujúcich chodníkov pre peších na Žitavskej ulici a na ulici Športovej v celkovej dĺžke 498,5 m.

Investícia je spolufinancovaná zo zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na základe výzvy Miestnej akčnej skupiny „Mikroregión Hurbanovo“ č. MAS_103/7.2/1.1, číslo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 309070AKU4. Poskytovateľom NFP je Pôdohospodárska platobná agentúra.

Projekt nadväzuje na:

Prioritu č. 6: Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Rieši potrebu 14: Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít/partnerstiev vo vidieckych obciach.

Primárna Fokusová oblasť 6B: Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna doplnková fokusová oblasť 6A: Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest

Projekt bol realizovaný v rámci opatrenia “7- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach” a podopatrenia “7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania a rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)”


PLAGÁT MAS:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

PLAGÁT MAS[182kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. september 2023, 13:06 hod. | Web@Social Media Administrator