Mesto Hurbanovo realizuje projekt s názvom „Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo“. Projekt je financovaný Európskou úniou

zelena-strecha-hlavicka-logo-565

Minister životného prostredia Slovenskej republiky podporil podaný projekt s názvom “Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo” s dotáciou vo výške 159 925,98 Eur. Projekt rieši vybudovanie vegetačnej strechy na budove mestskej polikliniky. Povinná spoluúčasť je 5%, t.j. 8 417,16 Eur. Celkové oprávnené výdavky projektu tak predstavujú sumu 168 343,14 Eur.

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo
Prijímateľ: Mesto Hurbanovo
Sídlo prijímateľa: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo 1
Kód projektu v ITMS 2014+: 310021ADZ9
Miesto realizácie projektu: mesto Hurbanovo
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Zmluva: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40/38
Zmluva – dokument: https://hurbanovo.digitalnemesto.sk
Cieľ projektu: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Výška poskytnutého NFP: 159 925,98 Eur
Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na www.op-kzp.sk/

vodozadrzne-plagat-565


Zverejnené dňa: 26. január 2022, 14:54 hod. | Web@Social Media Administrator