Informácia o voľnom pracovnom mieste – Mestský policajt v Hurbanove

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Mestský policajt v Hurbanove:

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo
  Komárňanská 91
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba MsÚ: Silvia Fejesová
  sekretariát primátora mesta
  mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
  +421 (0)35 3700 205
Kontaktná osoba MsP: Jozef Provazník
  Náčelník MsP Hurbanovo
  policia@hurbanovo.sk
  +421 (0)905 984 428
Pracovné miesto: Mestský policajt v Hurbanove
Pracovná oblasť: ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci, samospráva
Náplň (druh) práce: samostatné vykonávanie hliadkovej služby po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
Miesto výkonu práce: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Základná zložka mzdy (v hrubom): 698,50 € za mesiac *
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovný čas: 7:00 – 19:00 / 19:00 – 7:00
Práca na zmeny: Na smeny aj v nočnej dobe
Dátum nástupu: 1. marec 2021
Forma sprostredkovanie: pohovor pred komisiou

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplne stredné odborné vzdelanie

Zručnosti, schopnosti (ďalšie požiadavky):

 • vodičské oprávnenie skupiny B
 • držiteľ zbrojného preukazu
 • zdravotná , psychická a odborná spôsobilosť
 • bezúhonnosť
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • fyzická zdatnosť
 • komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

* Základná zložka platu zamestnanca sa určuje na základe započítanej praxe zamestnanca v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K uvádzanej základnej zložke platu v zmysle zákona je možné priznať osobný príplatok a k platu patria prislúchajúce príplatky v zmysle zákona.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Mestský policajt v Hurbanove”, zašlite poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní písomne, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Mestský policajt v Hurbanove[48kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 15. január 2021, 13:20 hod. | Web@Social Media Administrator