Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nový diel 50, 947 01 Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy, Nový diel 50, 947 01 Hurbanovo

Celé znenie:

Dokumenty na stiahnutie:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Nový diel 2022[72kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. máj 2022, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator