Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, 947 01 Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským – Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ul. športová č. 7, 947 01 Hurbanovo

Celé znenie:

Dokumenty na stiahnutie:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho[99kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. máj 2021, 9:43 hod. | Web@Social Media Administrator