Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Komárňanská 116, 947 01 Hurbanovo

Celé znenie:

Dokumenty na stiahnutie:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy[95kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 14. máj 2021, 11:49 hod. | Web@Social Media Administrator