Výberové konanie na obsadenie funkcie | Vedúci oddelenia služieb a odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo

Mesto Hurbanovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia služieb a odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo.

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o zaradenie uchádzača do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo najneskôr do 4. decembra 2020 do 12.00 hod..

Žiadosť musí byť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Vedúci oddelenia služieb a odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo – Neotvárať !“.

Žiadosti doručené osobne alebo poštou po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené. Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania.

Mesto Hurbanovo si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a tiež si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

Kontakt na poskytnutie informácií:

Tel.: 035/3700202, 035/3700205, Email: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Vyhlásenie VK úsek služieb a odpadového hospodárstva[87kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 12. november 2020, 9:18 hod. | Web@Social Media Administrator