Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hurbanove

Mesto Hurbanovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie
prednostu Mestského úradu v Hurbanove

miesto výkonu práce: Mestský úrad Hurbanovo
druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na plný úväzok
predpokladaný termín nástupu:  

riadenie činností:

odpadové hospodárstvo mesta vrátane riešenia sťažností na tomto úseku; spracovanie a koordinácia podávania žiadostí na získanie finančných prostriedkov a dotácií z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov; implementácia úspešných projektov; ochrana životného prostredia; príprava všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti oddelenia; oblasť dopravy na území mesta; investorská činnosť mesta; tvorba koncepcie rozvoja územia mesta; územnoplánovacia činnosť mesta; riadenie a organizovanie práce oddelenia vrátane Úseku služieb Mesta Hurbanovo

kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, právnické alebo ekonomické zameranie výhodou
 • znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov z oblasti samosprávy
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov    

iné kritériá a požiadavky:

 • splnenie predpokladov pre výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov),
 • 3 roky praxe v riadiacej funkcii alebo min. 5 rokov praxe po ukončení VŠ,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, kreatívnosť,
 • zvládanie záťažových situácií,
 • znalosť práce s PC – MS Office,
 • ovládanie úradného jazyka slovom a písmom, znalosť maďarského a iného cudzieho jazyka je výhodou,
 • vodičský preukaz skupiny „B“ je výhodou.

zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania vlastnoručne podpísaná, uviesť aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu,
 • profesijný, štruktúrovaný životopis,
 • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia oddelenia (max. na 3 strany),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a písomných prílohách,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov uchádzača na účely výberového konania podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

mzdové ohodnotenie:

Plat bude stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie uchádzača do výberového konania končí dňa 30.10.2019 do 12:00 hod. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo zaslať na adresu: Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ, neotvárať“.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania.

Mesto Hurbanovo si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a tiež si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

kontaktné údaje na poskytnutie informácií:

Ing. Adriana Kasášová,   tel. č. +421 (0)35 3700 204
Silvia Fejesová,  tel. č. +421 (0)35 3700 205

V Hurbanove, dňa 01. októbra 2019

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho Oddelenia regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hurbanove [152kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. október 2019, 16:20 hod. | Web@Social Media Administrator