Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove

Mesto Hurbanovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie
vedúceho Správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove

miesto výkonu práce: Mestský úrad Hurbanovo
druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na plný úväzok

riadenie činností:

správa majetku mesta; prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a exekučných konaní; uskutočňovanie výkonu právoplatného rozhodnutia; riešenie protestov a upozornení prokurátora; príprava všeobecne záväzných nariadení mesta; plnenie úloh mesta v oblasti sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov; petície v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov; priestupky v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • znalosť platnej legislatívy v oblasti samosprávy najmä na úseku hospodárenia a nakladania s majetkom mesta výhodou

iné kritériá a požiadavky:

 • splnenie predpokladov pre výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov),
 • 3 roky praxe v riadiacej funkcii alebo min. 5 rokov praxe po ukončení VŠ,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, kreatívnosť,
 • zvládanie záťažových situácií,
 • znalosť práce s PC – MS Office,
 • ovládanie úradného jazyka slovom a písmom, znalosť maďarského a iného cudzieho jazyka je výhodou,
 • vodičský preukaz skupiny „B“ je výhodou.

zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania vlastnoručne podpísaná, uviesť aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu,
 • profesijný, štruktúrovaný životopis,
 • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia oddelenia (max. na 3 strany),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a písomných prílohách,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov uchádzača na účely výberového konania podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

mzdové ohodnotenie:

Plat bude stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie uchádzača do výberového konania končí dňa 11.10.2019 do 12:00 hod. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo zaslať na adresu: Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci Správneho oddelenia MsÚ, neotvárať“.

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania.

Mesto Hurbanovo si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a tiež si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

kontaktné údaje na poskytnutie informácií:

Ing. Adriana Kasášová,   tel. č. +421 (0)35 3700 204
Silvia Fejesová,  tel. č. +421 (0)35 3700 205

V Hurbanove, dňa 10. septembera 2019

Mgr. Peter Závodský
primátor mesta

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho Správneho oddelenia Mestského úradu v Hurbanove [152kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. september 2019, 13:15 hod. | Web@Social Media Administrator