Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie prednostu Mestského úradu v Hurbanove

Mesto Hurbanovo v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Mestského úradu v Hurbanove

 

 Miesto výkonu práce: Mestský úrad Hurbanovo

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na plný úväzok

 

Rámcová náplň práce:

- komplexné riadenie a koordinácia činností mestského úradu, tvorba koncepcií, personálna činnosť

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, právnické alebo ekonomické zameranie výhodou

- znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov z oblasti samosprávy

- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

Iné kritériá a požiadavky:

- najmenej tri roky praxe v riadiacej funkcii alebo min. 5 rokov odbornej praxe po ukončení VŠ

- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti

- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, kreatívnosť

- zvládanie záťažových situácií

- znalosť práce s PC – MS Office

- ovládanie úradného jazyka slovom a písmom, znalosť maďarského a iného cudzieho jazyka je výhodou

- vodičský preukaz skupiny „B“ je výhodou

 

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania vlastnoručne podpísaná, uviesť aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu

- profesijný, štruktúrovaný životopis, prehľad o doterajšej praxi

- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia úradu (max. na 3 strany)

- kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a získaných certifikátov alebo osvedčení

- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a písomných prílohách

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov uchádzača na účely výberového konania podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

 

Plat:   tarifný plat najmenej vo výške od 972,-Eur

 

- plat zamestnanca bude určený podľa § 4 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 9 platovej triede, v závislosti podľa dĺžky praxe + príplatok za riadenie + 15 % zvýšenie tarifného platu za výkon samosprávnej pôsobnosti + osobný príplatok

Predpokladaný nástup do zamestnania v prípade úspešného uchádzača od 1. novembra 2020.

 

 Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:

- vzdelanie v danej oblasti

- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti v danej oblasti

- návrh vlastnej koncepcie riadenia úradu

 

Žiadosť o zaradenie uchádzača do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01  Hurbanovo  najneskôr do  23. septembra 2020 do 12.00 hod..

Žiadosť musí byť v zalepenej obálke s označením  „Výberové konanie – Prednosta Mestského úradu Hurbanovo – Neotvárať !“.

Žiadosti doručené osobne alebo poštou po uvedenom termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené.

            Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a času výberového konania.           

 

Mesto Hurbanovo si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť bez nároku na náhradu výdavkov uchádzačov a tiež si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.

 

Kontakt na poskytnutie informácií:

Tel.: 035/3700202, 035/3700205, Email: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk

 

V Hurbanove, dňa 31.08.2020

                                                                                Mgr. Peter Závodský -  primátor mesta     

           


Zverejnené dňa: 31. august 2020, 13:00 hod. | Web@Social Media Administrator