Hľadáme lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých do plánovaného nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Hurbanove

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo v roku 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.


Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-2020-58
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Typ výzvy: otvorenáá
Dátum vyhlásenia: 8. októbra 2020
Dátum uzavretia: SO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) 28. februára 2021 alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov. Informácia o uzavretí bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP prostredníctvom webového linku https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Vyhlásenie výzvy nadväzuje na realizovanú výzvu na predkladanie projektových zámerov z roku 2019, do ktorej sa mesto Hurbanovo zapojilo predložením zámeru rekonštrukcie bývalého zdravotného strediska s názvom „CIZS Hurbanovo“.

Po vydaní kladnej hodnotiacej správy k projektovému zámeru, mesto v roku 2021 pristúpilo k podaniu žiadosti o NFP na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo. Jeho realizácia je podmienená schválením NFP s predpokladanou dobou realizácie v období 01/2022 – 12/2023 a následným spustením prevádzky k 01/2024.

Realizácia projektu bude zahŕňať:

 • stavebné úpravy vnútorných a vonkajších priestorov CIZS,
 • materiálno – technické vybavenie priestorov CIZS,
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia pre potreby CIZS,
 • modernizácia IKT infraštruktúry,
 • vybudovanie bezbariérového prístupu
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Prostredníctvom aktivít projektu sa v CIZS vytvoria podmienky pre integráciu 7 ambulancií v nasledovnom zložení:

 • dve všeobecné ambulancie pre dospelých,
 • všeobecná ambulancia pre deti a dorast,
 • špecializovaná gynekologická ambulancia,
 • špecializovaná zubno-lekárska ambulancia,
 • špecializovaná chirurgická ambulancia,
 • špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Okrem uvedených ambulancii budú v priestoroch CIZS umiestnené:

 • zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – rádiológia,
 • zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – rehabilitačné zariadenie,
 • agentúra domácej ošetrovateľskej služby,
 • sociálne poradenstvo,
 • opatrovateľská služba,
 • požičovňa zdravotníckych pomôcok.

V prípade záujmu zo strany lekárov poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rámci CIZS Hurbanovo, bližšie informácie poskytneme na Mestskom úrade v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo písomne, telefonicky na +421 35 3700 222 alebo emailom na mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Vzor Zmluvy o partnerstve [457kB, .PDF]

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o NFP [870kB, .PDF]

Kladná hodnotiaca správa projektového zámeru [670kB, .PDF]

Architektonická štúdia CIZS Hurbanovo [6,1MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 11. február 2021, 14:29 hod. | Web@Social Media Administrator