Hľadáme lekárov poskytujúcich všeobecnú alebo špecializovanú ambulantnú starostlivosť do plánovaného nového Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Hurbanove

Ministerstvo Zdravotníctva SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.


Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 24. októbra 2019
Dátum uzavretia: 31. decembra 2019

V súvislosti s predmetnou výzvou Mesto Hurbanovo plánuje predložiť projektový zámer na rekonštrukciu objektu bývalého mestského zdravotného strediska a vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na adrese Komárňanská č. 104.

Realizácia projektu bude zahŕňať:

  • stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúceho stavebného objektu,
  • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia ambulancií; spoločenských priestorov denného centra
  • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Minimálne povinné personálne zabezpečenie poskytovania všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti v CIZS má nasledovný rozsah:

  • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých; personálne obsadená minimálne 1 lekárom poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku a lekármi poskytujúcimi všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých minimálne v rozsahu polovičného pracovného úväzku
  • všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast; personálne obsadená minimálne 1 lekárom poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku
  • špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť; personálne obsadená minimálne 1 lekárom poskytujúcim špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia – pôrodníctvo minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku

Nepovinné zložky ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

  • špecializovaná zubno-lekárska ambulantná zdravotná starostlivosť; personálne obsadená 1 lekárom poskytujúcim špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku
  • iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť; personálne obsadená lekármi poskytujúcim špecializovanú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára
  • iné služby s poskytovaním sociálne – zdravotného poradenstva, ADOS

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 10/2020 – 09/2022 s následným spustením prevádzky k 10/2022.

Zároveň oznamujeme, že v prípade záujmu zo strany lekárov o poskytovanie služieb v rámci CIZS sa môžu prihlásiť na Mestskom úrade v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo osobne, písomne alebo emailom na mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

Bližšie informácie poskytneme v kancelárii č. 17 – RNDr. Mária Hamranová, zástupkyňa primátora mesta, v kancelárii č. 16 – Mgr. Roland Hulko. Tel: +421 (0)35 3700 222.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznam Mesta Hurbanovo [429kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. november 2019, 14:16 hod. | Web@Social Media Administrator