Výzva na odstránenie buriny Paliny

Palina Burina_565px

Mesto Hurbanovo podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva všetkých vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskej pôdy a záhrad na území mesta Hurbanovo, na vyčistenie svojich pozemkov od buriny, zvlášť tých, na ktorých je premnožená palina.

Prostredníctvom pracovníkov Mesta Hurbanovo, bude následne prevedená kontrola týchto pozemkov, poľnohospodárskej pôdy a viníc. Pokiaľ nenastane odburinenie pozemkov, pristúpi sa k uloženiu sankcií príslušnými orgánmi SR.

Mesto Hurbanovo zároveň vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom (miestnymi komunikáciami, chodníkmi…) na okliesnenie, obstrihávanie stromov, kríkov a iných porastov, ktoré vyčnievajú na chodníky, cesty a ulice. Konáre, živé ploty upraviť na hranicu vlastného pozemku, tak aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.


Zverejnené dňa: 7. júl 2020, 13:39 hod. | Web@Social Media Administrator