Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 13.8.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo“. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Časť 1: Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo, Časť 2: Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, Hurbanovo.

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva a prílohy v systéme riadenia obstarávania ERANET[weblink]


Zverejnené dňa: 25. august 2021, 17:06 hod. | Web@Social Media Administrator