Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „NADSTAVBA ZŠ A MŠ S VYUČ. JAZYKOM MAĎARSKÝM HURBANOVO“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet podlimitnej zákazky s názvom: „NADSTAVBA ZŠ A MŠ S VYUČ. JAZYKOM MAĎARSKÝM HURBANOVO“.

VŠETKY POTREBNÉ PODKLADY K ZÁKAZKE NÁJDETE NA PRILOŽENOM LINKU:


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva a prílohy v systéme eZAKAZKY | REFAM s.r.o.[weblink]


Zverejnené dňa: 9. marec 2022, 17:10 hod. | Web@Social Media Administrator