Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Stavebné úpravy kultúrneho domu v Hurbanove“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 25.8.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Stavebné úpravy kultúrneho domu v Hurbanove“. Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na zníženie energetickej náročnosti objektu. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/752

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva a prílohy v systéme riadenia obstarávania ERANET[weblink]


Zverejnené dňa: 25. august 2021, 17:02 hod. | Web@Social Media Administrator