Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Správa bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Správa bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo“. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb týkajúcich sa správy nájomných bytov vo vlastníctve mesta Hurbanovo od 1.1.2021 do 31.12.2024, tj. po dobu 4 rokov. Služba sa poskytuje v meste Hurbanovo.

Lehota na predkladanie ponúk: 10. december 2020, 23:59 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Bc. Jozefa Vanka, telefón: +421 (0)35 3700 251, email: jozef.vanko@hurbanovo.sk v termíne od 3. decembra 2020 do 10. decembra 2020 do 15:00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 16.12.2020[275kB, .PDF]

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)[148kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[226kB, .PDF]

Príloha č.1 k výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[45kB, .DOCX]

Mandátna zmluva – návrh[64kB, .DOCX]

Príloha č.1 – MZ – Zoznam bytového fondu mesta Hurbanovo[20kB, .DOCX]

Príloha č.2 – MZ – Smernica vymáhania pohľadávok[26kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 3. december 2020, 13:43 hod. | Web@Social Media Administrator